Een kleine stap voor de ASO’s, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk

20.05.2021

Wat twintig jaar lang onmogelijk was, is woensdag 19 mei 2021 in de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen gelukt: een doorbraak in de onderhandelingen voor een beter statuut van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). De bijdrage van 10 miljoen euro van de artsensyndicaten, aangevuld met de 20 miljoen euro die minister Vandenbroucke opzijzet, kon de ziekenhuizen over de streep trekken. BVAS is tevreden over het bereikte resultaat maar betreurt dat de Franstalige assistenten de onderhandelingen verlieten.

Wat woensdagavond uit de bus kwam, is een kleine stap voor de jonge artsen maar een grote stap voor de erkenning van hun harde werk. BVAS is verheugd over het met de ziekenhuisfederaties bereikte akkoord. Het is een belangrijke eerste stap op weg naar een sectoraal akkoord dat een collectieve overeenkomst garandeert die aan alle ziekenhuizen wordt opgelegd.

In deze eerste fase hebben de artsensyndicaten en de studentenverenigingen al het nodige bereikt: 

  • Een onmiddellijke stijging van het inkomen met 10%, dankzij het nieuwe budget van 30 miljoen euro. Zo’n stijging in één jaar tijd werd nooit eerder bereikt in de gezondheidszorgsector.
  • Een extra cumulatieve verhoging van het loon tot 125% voor nachtwerk en tot 150% voor zondagswerk.
  • Registratie van de werkelijke arbeidstijd door een onafhankelijke derde partij, om onmiddellijk een einde te maken aan de fraude die de sector al te lang teistert.
  • Het recht op 10 betaalde ‘wetenschappelijke dagen’ waarop de ASO afwezig mag zijn voor wetenschappelijk werk, studieverlof of congressen. De opleidingskosten worden terugbetaald.
  • Gewaarborgd loon vanaf de eerste ziektedag.
  • Bescherming van de zwangere ASO met vrijstelling van ziekenhuisdienst vanaf de 26e week.

 
Bovendien is dit alles nog maar een begin. De ziekenhuisfederaties en de minister engageren zich om de werkzaamheden in de komende maanden voort te zetten om zo aan de eisen van de artsensyndicaten te voldoen. Zo heeft de minister zich ertoe verbonden om ook vorderingen te maken op andere vlakken, zoals: 

  • de erkenning van de opleidingsjaren voor de berekening van het pensioen
  • het recht op werkloosheid
  • een verdere verhoging van de remuneratie van assistenten in de specialismen waar er tekorten zijn.
  • een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden

Dit is een eerste stap in de goede richting. VASO, de Vlaamse vereniging van artsen-specialisten in opleiding, heeft zich tevreden betoond over dit eerste compromis dat het samen met de artsensyndicaten heeft goedgekeurd.

BVAS betreurt dat de vertegenwoordiger van de Franstalige artsen in opleiding (CIMACS) de onderhandelingstafel voortijdig heeft verlaten. BVAS kan deze attitude niet goedkeuren. Alleen Jo De Cock heeft als voorzitter van de vergadering het recht een gast te verzoeken de tafel te verlaten, wat hij niet heeft gedaan.
Het vertrek van de vertegenwoordiger van de CIMACS is toe te schrijven aan zijn lichtgeraaktheid en gebrek aan diplomatieke strategie. Hij heeft zijn ego boven de belangen van zijn collega’s gesteld door de vergadering te verlaten. Wij kunnen alleen maar betreuren dat deze situatie leidt tot een staking die zich beperkt tot de Franstalige gemeenschap.

BVAS hoopt dat de artsen in opleiding die CIMACS geacht wordt te vertegenwoordigen, zullen inzien dat dit akkoord een grote stap is. Het is nog maar het begin van de belangrijke bocht die we nemen naar erkenning voor de moeilijke werkomstandigheden van de ASO’s. BVAS houdt zich ter beschikking van alle artsen, al dan niet in opleiding, die de onderhandelingen voor een continue verbetering van de situatie van de ASO’s willen voortzetten.

Dr. Philippe Devos,
Voorzitter BVAS


U kan het volledige advies van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen d.d. 19.05.2021 hieronder raadplegen.

De collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de  Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten (BS 28/07/2021) kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht