Impulseo: uw aanvraag voor de tegemoetkoming van 2022

16.12.2022

Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering werd onlangs definitief goedgekeurd. Dit besluit zal binnenkort in werking treden en van toepassing zijn op de aanvragen van 2022.

1. Renteloze lening voor pas erkende huisartsen
2. Tegemoetkoming in de loonkosten
3. Bijkomende tegemoetkoming voor extra vorming
4. Tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat

5. Wat betekent dit concreet voor u?

1. Renteloze lening voor pas erkende huisartsen

Allereerst komt een startende erkende huisarts in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 voor het uitbouwen van de praktijk. Daarbij kan € 10.000 bijkomend renteloos worden geleend indien aan een aantal bijkomende voorwaarden rond samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner voldaan is.

2. Tegemoetkoming in de loonkosten

De tegemoetkoming bedraagt de helft van de loonkost met een maximum van € 7.400 per arts, per 13 uur tewerkstelling (minstens 1/3 VTE).

De praktijkondersteuner of verpleegkundige is aan de praktijk verbonden met een arbeidsovereenkomst. Zelfstandigen of bedienden met een contract verbonden aan bv. het Wit-Gele Kruis komen m.a.w. niet in aanmerking.​

3. Bijkomende tegemoetkoming voor extra vorming

Daarbovenop kan een tegemoetkoming van € 800 worden toegekend indien de huisarts inzet op extra vorming voor de verdere professionalisering van de samenwerking. De bijkomende navorming richt zich op volgende aspecten:

 • De navorming bedraagt minimaal 4 uur per jaar. Minstens één uur per jaar wordt samen met de aanvragende huisarts gevolgd.

 • De competenties versterken van de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige.

 • Bijkomende competenties ontwikkelen op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg.

4. Tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat

Een startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Uitdoofscenario

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, wordt voor bestaande praktijken een uitdoofscenario voorzien betreffende de tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat.

 • Heeft u reeds 5 kalenderjaren of meer een tegemoetkoming voor telesecretariaat ontvangen?
  Dan kan u bijkomend voor maximaal 2 opeenvolgende kalenderjaren de tegemoetkoming aanvragen, te rekenen vanaf 1 januari 2023.
   
 • Heeft u minder dan 5 kalenderjaren een tegemoetkoming voor telesecretariaat ontvangen?
  Dan kan u bijkomend voor maximaal 6 opeenvolgende kalenderjaren een tegemoetkoming aanvragen, te rekenen vanaf 1 januari 2023, in mindering van het aantal jaren dat de arts de tegemoetkoming reeds heeft ontvangen onder de huidige regeling.
   

5. Wat betekent dit concreet voor u?

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid moet dit nu praktisch uitwerken. Dit houdt onder meer in het opstellen van nieuwe aanvraagformulieren, van nieuwe formulieren om de kosten te bewijzen, een overzicht van de opleidingen voor de praktijkondersteuners die in aanmerking komen, etc.

In januari 2023 wordt hierover een infomoment gepland met de erkende steunpunten van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen), waaronder het Vlaams Artsensyndicaat. Hierdoor kunnen we u begin volgend jaar nog geen aanvraagformulieren doorsturen.

Zodra we meer informatie hebben, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte zodat u zo snel mogelijk uw aanvraag kan indienen. 

Hierover dus later meer.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht