Vaccineer de burgers per leeftijdsgroep (VAS)

01.02.2021

De overheden maken het veel te ingewikkeld bij de keuze van burgers bij het oproepen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

Er zal tijd verloren gaan en spanningen ontstaan omwille van de prioritering die niet aanvaard zal worden. Leeftijd is een objectief gegeven. Dat criterium is de beste keuze om te vaccineren.

Artsen, verpleegkundigen en alle gezondheidsmedewerkers hebben één gezamenlijke drive: zo snel als mogelijk tenminste 70 % van de Belgische bevolking tegen Covid-19 vaccineren op een efficiënte, veilige en logistiek aanvaardbare manier zodat snel de beoogde groepsimmuniteit wordt bereikt.

In de eerste fase werd terecht ingezet op onze meeste kwetsbare populatie : de residenten in de woonzorgcentra en hun zorgpersoneel. We stellen vast dat dit relatief vlot en gestructureerd verloopt.

We zijn er tevens van overtuigd dat, zoals eveneens ingepland, in deze fase maximaal moet worden ingezet om alle zorgactoren op alle lijnen prioritair te vaccineren.

Voor de volgende vaccinatiefase willen we echter pleiten voor een transparant, helder, duidelijk en zeer eenvoudig vaccinatiebeleid.

Vandaar dat we een voorstel lanceren om in fase Ib per leeftijdsdecade te vaccineren. Werk de vaccinatie uit volgens leeftijdsgroepen, per drie, vijf of tien jaar, al naargelang de grootte van die leeftijdsgroep. Leeftijd kan elke administratie vaststellen, is een objectief gegeven en is qua morbiditeit en mortaliteit bij Covid-19 de meest determinerende factor.

Wetende dat ongeveer 80% van alle Covid-19 overlijdens toegewezen kan worden aan de leeftijdscategorie +65, is het deze wetenschappelijke rationale die aan de grondslag ligt van het voorstel.

We denken dat dit voorstel tal van opportuniteiten biedt :

 • Eenvoud van uitnodiging volgens leeftijd.
 • Inzetten op de collectiviteit eerder dan op het individu.
 • Het stigmatiserend effect van het uitnodigen volgens ziekte of co-morbiditeit vervalt.
 • De huisartsen op het terrein zullen minder telefonisch (over-) belast worden.
 • Ingewikkelde en tijdsintensieve, al dan niet elektronische procedures van risicoselectie in de medische dossiers door de huisarts worden vermeden.
 • Patiënten zonder GMD worden bij leeftijdsselectie probleemloos geïncludeerd.
 • Discussies van de patiënt met zijn huisarts over prioritering worden voorkomen.
 • Selectie, uitnodiging en registratie per leeftijdscategorie voorkomt privacy en GDPR problemen.
 • Logistiek is het oproepen per leeftijdscategorie veel eenvoudiger dan het mixen van privacygevoelige patiëntengegevens uit medische dossiers met mutualiteitsgegevens.
 • De planning is ook flexibeler aanpasbaar aan het moeilijk voorspelbaar aanbod van vaccins.
 • Wij trachten de Vlaamse regering en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te overtuigen niet te wachten op de ingewikkelde werkwijze die de federale overheid probeert uit te werken.

We willen samen maximaal inzetten op de vaccinatiestrategie per leeftijdscategorie, vanaf de voorziene fase IB en flexibel uitvoerbaar volgens de geleverde dosissen vaccins.

Dr. Jos Vanhoof, ondervoorzitter VAS
Dr. Dirk Scheveneels, bestuurslid VAS
Dr. Marc Moens, voorzitter VAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht