Versoepeling staalafnames tijdens de COVID-19-pandemie

16.11.2020

Personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, kunnen sinds 13 november 2020 tot en met 30 juni 2021 geneeskundige handelingen verrichten in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie.

Vrijdag 13 november 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie. Hierin staan o.a. maatregelen omtrent sociale verkiezingen, jobstudenten en staalafnames.

Staalafnames

Het voorbereiden, uitvoeren, behandelen, opslaan en doorsturen van staalafnames en collecties, mag in normale omstandigheden enkel worden verricht door personen die daartoe door of krachtens de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bevoegd zijn, zoals o.m. artsen en verpleegkundigen. In het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 wordt vanaf 13 november hier enige verspoeling in voorzien betreffende de staalafnames en collectie van secreties en excreties en de bloedafname via capillaire punctie.

Wie mag deze handelingen uitvoeren?

 • De masterstudenten in de geneeskunde, heelkunde en vroedkunde, de laatstejaarsstudenten verpleegkunde en de laatstejaarsstudenten in de medische laboratoriumtechnologie, die buiten het kader van hun opleiding werkzaam zijn in hun toekomstige beroep;
 • de vroedvrouwen die hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018;
 • de tandartsen;
 • de apothekers;
 • de logopedisten;
 • de hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar;
 • de mondhygiënisten.

 

Onder welke voorwaarden kunnen deze handelingen worden uitgevoerd?

 • Deze handelingen worden toevertrouwd door een arts;
 • Wanneer het gaat om een student zoals eerder beschreven, worden ze steeds verricht onder toezicht van een arts of een verpleegkundige;
 • De vermelde personen dienen een specifieke opleiding te volgen, verstrekt door een arts, zodoende men deze handelingen kan uitvoeren binnen de dienst waar ze deze staalafnames en collecties verrichten.
  Deze opleiding omvat minstens de aspecten die verband houden met de procedures voor het uitvoeren van de medische handeling, de behandeling en de opslag van de genomen staalafnames en collecties, evenals de procedures voor de bescherming van het personeel en de begeleiding van de patiënt.
  De personen die de bedoelde staalafnames en collecties uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen bewijzen dat ze deze specifieke opleiding gevolgd hebben. 

Het hoofdstuk omtrent de staalafnames treedt in werking vanaf 13 november 2020 en treedt buiten werking op 1 juli 2021.

Sociale verkiezingen

Opdat de sociale verkiezingen tussen 16 en 29 november 2020 in de meest veilige omstandigheden zouden kunnen plaatsvinden, krijgen de ondernemingen en vakorganisaties meer tijd om akkoorden over elektronisch stemmen en stemmen per brief af te sluiten.

In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost. Teneinde hier maximaal en met rechtszekerheid op te kunnen inzetten, hebben de sociale partners een consensus gesloten over de specifieke omkadering van deze wijzen van stemming.

U kan de volledige wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (BS 13.11.2020) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht