Organisatie van de wachtdienst

De voornaamste taak van de huisartsenkring is de organisatie van de huisartsenwachtdienst. De belangrijkste aspecten die hiermee verband houden worden  hier besproken.

De huisartsenwachtdienst is een uitgewerkt beurtrolsysteem dat regelmatige en normale verstrekking van huisartsgeneeskundige zorgen aan de bevolking garandeert. De wachtdienst wordt waargenomen door praktijkvoerende artsen binnen het werkgebied van de kring.

Wanneer een kring de wachtdienst verzekert in een of meerdere deelgemeente(n) die tot een andere kring behoren, kunnen deze kringen een protocolakkoord sluiten. Hierin worden afspraken gemaakt over de organisatie van de wachtdienst in dit gebied en over de subsidies die worden toegekend voor deze deelgemeente.

Hier vindt u een lijst met alle protocolakkoorden die bij de FOD bekend zijn.

Voorwaarden waaraan de wachtdienst moet voldoen:

De kring organiseert één wachtdienst binnen de huisartsenzone. De wachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen. Wanneer dit het geval is, dan wordt het gebied verdeeld in wachtdienstonderdelen of zones. In voorgaand geval mogen er geen geografische overlappingen of gebieden die niet gedekt worden bestaan.

De wachtdienst dient minimaal geregeld te zijn tijdens de weekends en de feestdagen.

Tijdens de wachtdienst dient één huisarts permanent beschikbaar te zijn per volledige schijf van 30000 inwoners.

De wachtdienst wordt op een duidelijke manier bekendgemaakt aan de bevolking.

Om tot een optimale afstemming te komen tussen de wachtdienst, de spoeddiensten en de dringende medische hulpverlening in de huisartsenzone, maakt de kring afspraken met de ziekenhuizen en de extramurale specialisten.

Het huishoudelijk reglement:

Per kring wordt een huishoudelijk reglement betreffende de wachtdienst opgesteld. Hierin worden de praktische afspraken en engagementen tussen de verstrekkers geregeld. Het begin- en eindmoment van de wachtdienst wordt hierin duidelijk gepreciseerd; tevens worden de modaliteiten van interne kwaliteitszorg hierin bepaald.
In het huishoudelijk reglement wordt ook de afgrenzing tussen de praktijkpermanentie en de wachtdienst geregeld.

Het jaarverslag: deadline 30 juni

Elk jaar stelt de kring een jaarverslag op, inclusief een resultatenrekening. De kring organiseert een registratie omtrent volgende gegevens, in relatie tot de organisatie van de wachtdienst: epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten en klachten omtrent de dienstverlening.
Dit verslag dient elk jaar, vóór 30 juni overgemaakt te worden aan de FOD Volksgezondheid.

Hier vindt u een model van het jaarverslag.

Medega 

De FOD Volksgezondheid stelt in samenwerking met het RIZIV, de toepassing Medega ter beschikking van de huisartsen. Hierin worden de wachtdiensten geregistreerd door de wachtverantwoordelijken.

De toepassing is beschikbaar op het e-health platform.

Centrale betaling beschikbaarheidshonoraria

In plaats van een betaling aan de individuele huisarts, bestaat ook de mogelijkheid tot centrale inning en herverdeling van de beschikbaarheidshonoraria door de huisartsenkring. 

Om een centrale inning van de beschikbaarheidhonoraria aan te vragen, moet de huisartsenkring een aanvraag indienen bij de Federale Raad voor de Huisartsenkringen.

De aanvraag zal beoordeeld worden overeenkomstig de volgende criteria:

  1. Deze maatregel, voorgesteld door de raad van bestuur van de huisartsenkring, moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de kring met een bijzondere meerderheid (2/3). Het verslag van deze algemene vergadering moet bij de aanvraag gevoegd worden.
  2. Deze beschikbaarheidshonoraria behoren toe aan de artsen en moeten absoluut herverdeeld worden onder de artsen die actief hebben meegewerkt aan de wachtdienst. De algemene vergadering van de kring moet de praktische regels voor het verdelen van deze honoraria bepalen in functie van de prioriteiten die zij vastlegt.
  3. De Kring die de beschikbaarheidshonoraria van zijn leden op een centrale manier wil beheren, moet te gepaste tijde aan de administratie van financiën de reglementaire bezoldigingsfiches (fiches 281.50) bezorgen, en stemt ermee in dat het naleven van deze verplichting wordt gecontroleerd door het RIZIV en/of de FOD Volksgezondheid.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook