RIZIV-voordeel voor de (gedeeltelijk) geconventioneerde arts-specialist

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?
Onder welke voorwaarden?
Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

Wat is dit RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.
Wilt u daarentegen slechts gedeeltelijk of niet geconventioneerd zijn, moet u dit bij de publicatie van elk akkoord via de online webtoepassing ProGezondheid binnen 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad aangeven.

Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen voor een beperkt aantal uren. U mag van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld in dit akkoord afwijken uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen, …) voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) onder de volgende voorwaarden:

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt, en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • en wanneer de geneesheer op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk,
 • gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

 

Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.

Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven.

Klik hier om u te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" op de online webtoepassing ProGezondheid.

Geconventioneerde artsen moeten, in het kader van hun conventie (volledige of gedeeltelijke beroepsactviteit), de honoraria die in de nomenclatuur worden vermeld toepassen, behalve in twee situaties:

1. De tarieven van het akkoord zijn niet van toepassing als de patiënt bijzondere eisen stelt:

 • het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen;
 • de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen, aangevraagd door de behandelend arts;
 • de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur of op zaterdag, zondag of op feestdagen.

 

2. Inkomensgrenzen van patiënten geschrapt

In de vorige akkoorden was tevens voorzien dat de geconventioneerde arts de verbintenistarieven niet hoeft na te leven voor verzekerden waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan een in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen vermeld plafond. Deze uitzonderingsregel is geschrapt in het huidige akkoord. De economische toestand van de patiënt verantwoordt dus niet langer het vragen van ereloonsupplementen als geconventioneerde arts.

Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 5.546,26 (2023).

Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Het verhoogd RIZIV-voordeel voor aso's bedraagt € 7.465,04 voor 2023.

 

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van  € 2.616,30 (2023).

Onder welke voorwaarden?

 1. De arts moet volledig of gedeeltelijk tot het akkoord artsen-ziekenfondsen toetreden.
 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  Uitzondering: als aso heeft u eveneens recht op op een verhoogd RIZIV-voordeel van € 7.465,04.
 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
 4. De arts moet een minimum van prestaties aan de ziekteverzekering hebben aangerekend (d.i. de minimumactiviteitsdrempel).

 5. Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Let op ! 
Het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2024.

Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

Meer informatie over de geautomatiseerde aanvraagprocedure van het sociaal statuut vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook