RIZIV-voordeel voor de (gedeeltelijk) geconventioneerde arts-specialist

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?
Onder welke voorwaarden?
Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

Wat is dit RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 5.881,81 (2024).

Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van  € 2.774,59 (2024).

Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen op bepaalde plaatsen en tijdstippen. U mag afwijken van de conventietarieven uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait):

  • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren

  • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien voor de patiënten schikken

  • en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk, gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.

Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven. U heeft dan geen recht op het sociaal voordeel.

Klik hier om u te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" op de online webtoepassing ProGezondheid.

Onder welke voorwaarden?

  1. De arts moet volledig of gedeeltelijk tot het akkoord artsen-ziekenfondsen toetreden.
  2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
  4. De arts moet een minimum van prestaties aan de ziekteverzekering hebben aangerekend (d.i. de minimumactiviteitsdrempel).

  5. Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Let op ! 
Het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2025.

Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

Meer informatie over de geautomatiseerde aanvraagprocedure van het sociaal statuut vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook