Al dan niet conventioneren?

Wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren? Hoe pakt u dit aan?

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2022-2023 is afgesloten op 21 december jl.

en op 8 februari 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Ondertussen is de periode waarbij u zich kon deconventioneren of gedeeltelijk conventioneren afgelopen.

 

A. Uw houding ten aanzien van het akkoord 
B. Wanneer moeten de gedeeltelijk en volledig geconventioneerde de conventie-erelonen niet toepassen? 
C. Duur van het akkoord 
D. Gewijzigde situaties tijdens het verloop van het akkoord 

A. Uw houding ten aanzien van het akkoord

1. U wenst u te conventioneren
2. U wenst u te deconventioneren
3. U wenst u gedeeltelijk te conventioneren.

 

1. U wenst u te conventioneren

Indien u akkoord gaat met de conventie en u de conventietarieven wenst te volgen, moet u niets ondernemen.
U wordt dan geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit. U bent dan verplicht de conventietarieven toe te passen. In ruil daarvoor krijgt u een sociaal statuut van €  5.456,26 (2023) indien u voldoet aan de bijkomende voorwaarden.

De conventietarieven mogen overschreden worden bij bepaalde bijzondere eisen van de patiënt. In de vorige akkoorden was tevens voorzien dat de geconventioneerde arts de verbintenistarieven niet hoeft na te leven voor verzekerden waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan een in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen vermeld plafond. Deze uitzonderingsregel is geschrapt in het huidige akkoord. De economische toestand van de patiënt verantwoordt dus niet langer het vragen van ereloonsupplementen als geconventioneerde arts.

Artsen in opleiding
Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Het verhoogd RIZIV-voordeel voor haio's en aso's bedraagt € 7.465,04 voor 2023.

Gepensioneerde artsen
Artsen die hun wettelijk rustpensioen hebben opgenomen, maar nog verder blijven werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, ontvangen een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Extra kostentoelage voor volledig geconventioneerde zorgverleners in 2023

Het RIZIV voorziet ook een structurele kostencompensatie binnen de begroting van de verplichte ziekteverzekering van 100 miljoen euro. Met deze maatregel wilt het RIZIV zorgverleners die de tarieven respecteren tegemoet komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

Artsen die aan volgende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de kostentoelage van € 1.072,63:

 • ​U moet dan volledig geconventioneerd zijn en blijven vanaf 15 februari t.e.m. 31 december 2023.
  Voor artsen die pas in de loop van 2023 hun RIZIV-nummer bekomen, geldt dat ze volledig geconventioneerd zijn voor de periode na toekenning van hun RIZIV-nummer.
 • U moet in 2023 in een ambulante setting een minimumdrempel aan verstrekkingen uitgevoerd hebben. De exacte waarde van deze activiteitsdrempel moet nog worden vastgesteld, maar zal voor elk artsendiscipline verschillen.

 

Hoe ontvangt u deze toelage?

De toelage zal ten vroegste in het tweede semester van 2023 automatisch worden uitbetaald, u hoeft hiervoor dus niets te ondernemen. Kijk wel na dat er een rekeningnummer beschikbaar is in de online webtoepassing ProGezondheid

Meer informatie over de extra kostentoelage voor geconventioneerde artsen vindt u hier.

 

2. U wenst u te deconventioneren

Als u niet wil toetreden tot het nieuwe akkoord, moet u binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord online deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing ProGezondheid.
Voor het akkoord 2022-2023 dient u zich uiterlijk op 10 maart 2022 te deconventioneren.

Een deconventie via aangetekend schrijven is ongeldig!

Indien u deconventioneert, heeft u geen recht op een RIZIV-bijdrage (€ 5.128,78 of € 2.616,30 voor 2023), maar u bent (behalve in bepaalde situaties) ook niet gebonden aan de conventietarieven.

Was u in 2021 geconventioneerd arts en wenst u zich dit jaar te deconventioneren, bv. omdat de indexering van het akkoord de reële index niet volgt?
Let dan op! Pas vanaf de datum dat u zich heeft gedeconventioneerd via ProGezondheid, kan u vrije tarieven aanrekenen.

Klik hier om u online te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing ProGezondheid.

 

3. U wenst u gedeeltelijk te conventioneren.

Indien u slechts gedeeltelijk tot de conventie wenst toe te treden, moet u ook binnen de 30 dagen na publicatie online gedeeltelijk conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing ProGezondheid.

Voor het akkoord 2022-2023 dient u zich uiterlijk op 10 maart 2022 partieel te conventioneren, zodat u een volledig jaar gedeeltelijk geconventioneerd bent en dus recht heeft op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30 (2023).

Een gedeeltelijke conventie via aangetekend schrijven is ongeldig!

U moet slechts gedurende een deel van de tijd de conventietarieven toepassen. Voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen dient de beroepsactiviteit te beantwoorden aan de volgende minima:

Gedeeltelijke concentie voor huisartsen: 

De gedeeltelijk geconventioneerde huisarts mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd:

 • maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer de rest van zijn praktijk minstens drie vierden van het totaal van zijn praktijk vertegenwoordigt en wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30 (2023).

Klik hier om u online gedeeltelijk te conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing ProGezondheid.

Gedeeltelijke conventie voor artsen-specialisten:

De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) :

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt
  en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk,
  gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30 (2023).

Klik hier om u online gedeeltelijk te conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing ProGezondheid.

 

B. Wanneer moeten de conventie-erelonen niet worden toegepast door een geconventioneerde arts?

Wanneer de patiënt bijzondere eisen stelt en/of een inkomen heeft dat een bepaalde grens overschrijdt, is de conventieregeling niet van toepassing.

1. De bijzondere eisen zijn de volgende:

Voor de huisarts:
 • de niet dringende bezoeken, afgelegd op verzoek van de zieke buiten de uren of het tijdschema van de normale ronde van de huisarts;
 • de oproepen van zieken die voor de huisarts een ongewoon belangrijke verplaatsing meebrengen;
 • de oproepen ‘s nachts, tijdens een weekend of op een feestdag wanneer de huisarts geen wachtdienst heeft en wanneer is uitgemaakt dat de ter plaatse georganiseerde wachtdienst toereikend is;
 • de raadplegingen die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur of op zaterdag, zondag of op feestdagen.
  Deze laatste vormen echter geen bijzondere eis, indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de huisarts om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.

Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis die door de patiënt wordt gesteld.

Voor de arts-specialist:

Voor de toepassing van dit akkoord worden voor de artsen-specialisten de bijzondere eisen van de rechthebbende strikt als volgt bepaald:

 • het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen;
 • de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen die zijn aangevraagd door de behandelend arts;
 • de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur, of op zaterdag, zondag of op feestdagen.
  Deze laatste vormen echter geen bijzondere eis, indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de artsspecialist om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.


Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis die door de patiënt wordt gesteld.

2. Inkomensgrenzen zijn geschrapt:

In de vorige akkoorden was tevens voorzien dat de geconventioneerde arts de verbintenistarieven niet hoeft na te leven voor verzekerden waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan een in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen vermeld plafond. Deze uitzonderingsregel is geschrapt in het huidige akkoord. De economische toestand van de patiënt verantwoordt dus niet langer het vragen van ereloonsupplementen als geconventioneerde arts.

 

C. Duur van het akkoord 

Het akkoord 2022-2023 wordt voor een periode van twee jaar gesloten (namelijk van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023).

De individuele arts kan het akkoord enkel online opzeggen uiterlijk op 10 maart 2022 (d.i. binnen 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) via de online webtoepassing van het RIZIV (ProGezondheid).

 

D. Gewijzigde situaties tijdens het verloop van het akkoord 

Het huidige akkoord kan worden opgezegd met ingang vanaf 1 januari 2023 indien de arts dit heeft gemeld vóór 15 december 2022 via de online webtoepassing van het RIZIV (ProGezondheid).

Wie het akkoord weigert (of gedecoventioneerd is), kan zich nadien te allen tijde gedeeltelijk of geheel verbinden om de honoraria na te leven van het akkoord.
Wie volledig verbonden (gecoventioneerd) is, kan te allen tijde overstappen naar de gedeeltelijke conventie.
Wie gedeeltelijk verbonden is, kan te allen tijde overstappen naar de volledige conventie. Ten gevolge van gewijzigde praktijkomstandigheden kan u ook uw conventie-uren wijzigen.

Om recht te hebben op het sociaal statuut moet men een volledig jaar volledig of gedeeltelijk verbonden geweest zijn.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook