Al dan niet conventioneren?

Wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren? Hoe pakt u dit aan?

 

A. Uw houding ten aanzien van het akkoord 
B. Wanneer moeten de gedeeltelijk en volledig geconventioneerde de conventie-erelonen niet toepassen? 
C. Duur van het akkoord 
D. Gewijzigde situaties tijdens het verloop van het akkoord 

A. Uw houding ten aanzien van het akkoord

1. U wilt conventioneren?
2. U wilt deconventioneren?
3. U wilt partieel conventioneren?

1. U wilt conventioneren

Indien u akkoord gaat met de conventie en u de conventietarieven wenst te volgen, moet u niets ondernemen. U wordt dan geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit. Dit houdt in dat u verplicht bent om de conventietarieven toe te passen, behalve in het geval van bijzondere eisen van de patiënt, en u dient aan de minimumactiviteitsdrempel te voldoen. In ruil daarvoor krijgt u een sociaal statuut van € 5.088,58 (2021).

N.B.: Het RIZIV heeft voorgesteld om de activiteitsdrempel met 25% te verminderen voor het referentiejaar 2020. Bovendien zal het verminderingspercentage in april 2021 worden herzien, rekening houdende met de reële activiteitscijfers van 2020.

2. U wilt deconventioneren

Als u niet wilt toetreden tot het nieuwe akkoord, moet u wél bij de publicatie van elk akkoord reageren. U moet dan binnen de 30 dagen na publicatie online deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing MyRiziv.
Voor het huidige akkoord diende u zich ten laatste op 24 februari 2021 te deconventioneren.

Een deconventie via aangetekend schrijven is ongeldig!

Indien u deconventioneert, heeft u geen recht op een RIZIV-bijdrage (€ 5.088,58 of € 2.400,40 voor 2021), maar u bent (behalve in bepaalde situaties) ook niet gebonden aan de conventietarieven.

Was u in 2020 geconventioneerd arts en wenst u zich dit jaar te deconventioneren?
Let dan op. U kunt nu nog geen vrije tarieven aanrekenen. U behoudt immers uw conventiestatus van het voorgaand akkoord tot op het moment waarop u uw houding t.a.v. het nieuwe akkoord heeft bepaald. Pas vanaf de datum dat u zich heeft gedeconventioneerd via MyRiziv, kan u vrije tarieven aanrekenen.

Let wel: Als ziekenhuisarts kan u ook bij gehospitaliseerde patiënten enkel supplementen aanrekenen wanneer de patiënt opgenomen is in een eenpersoonskamer (art. 152 Ziekenhuiswet).

 

Klik hier om u online te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing MyRiziv.

3. U wilt partieel conventioneren.

Indien u zich slechts gedeeltelijk wenst te conventioneren, moet u ook binnen de 30 dagen na publicatie online gedeeltelijk conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing MyRiziv.

Voor het huidige akkoord diende u zich ten laatste op 24 februari 2021 partieel te conventioneren, zodat u een volledig jaar gedeeltelijk geconventioneerd bent en dus recht heeft op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.400,40 (2021).

Een gedeeltelijke conventie via aangetekend schrijven is ongeldig!

U moet slechts gedurende een deel van de tijd de conventietarieven toepassen. Voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen dient de beroepsactiviteit te beantwoorden aan de volgende minima:

Voor de huisartsen: 

De gedeeltelijk geconventioneerde huisarts mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd:

 • maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer de rest van zijn praktijk minstens drie vierden van het totaal van zijn praktijk vertegenwoordigt en wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.400,40 (2021).

Klik hier om u online gedeeltelijk te conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing MyRiziv.

Voor de artsen-specialisten:

De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) :

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt
  en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk,
  gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord,
  behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.400,40 (2021).

Zowel (partieel) geconventioneerde als gedeconventioneerde ziekenhuisartsen mogen enkel nog ereloonsupplementen aanrekenen voor patiënten opgenomen in eenpersoonskamers.

Klik hier om u online gedeeltelijk te conventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" van de webtoepassing MyRiziv.

B. Wanneer moeten de conventie-erelonen niet worden toegepast door een geconventioneerde arts?

Wanneer de patiënt bijzondere eisen stelt en/of een inkomen heeft dat een bepaalde grens overschrijdt, is de conventieregeling niet van toepassing.

1. De bijzondere eisen zijn de volgende:

Voor de huisarts:
 • de niet dringende bezoeken afgelegd op verzoek van de zieke buiten de uren of het tijdschema van de normale ronde van de huisarts;
 • de oproepen van zieken die voor de huisarts een ongewoon belangrijke verplaatsing meebrengen;
 • de oproepen ‘s nachts, tijdens een weekend of op een feestdag wanneer de huisarts geen wachtdienst heeft en wanneer is uitgemaakt dat de ter plaatse georganiseerde wachtdienst toereikend is;
 • de raadplegingen die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur of op zaterdag, zondag of op feestdagen.

 

Deze laatste raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de huisarts om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt of afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.

Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de spreekkamer van de geneesheer aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis die door de patiënt wordt gesteld.

Voor de arts-specialist:

Voor de toepassing van dit akkoord worden voor de geneesheren-specialisten de bijzondere eisen van de rechthebbende strikt als volgt bepaald:

 • het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen;
 • de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen, aangevraagd door de behandelend arts;
 • de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur, of op zaterdag, zondag of op feestdagen.

Die raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de arts-specialist om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt of afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.

Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de spreekkamer van de geneesheer aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis die door de patiënt wordt gesteld.

2. De inkomensgrenzen zijn de volgende:

De honorariumbedragen en reisvergoedingen waarin dit akkoord voorziet, worden toegepast op alle rechthebbenden op de verzekering voor geneeskundige verzorging, waaronder de rechthebbenden die recht hebben op de voorkeurregeling en die zijn bedoeld in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van de rechthebbenden die deel uitmaken van een gezin waarvan het belastbare jaarinkomen het bedrag overschrijdt van:

 • 67.636,22 euro per gezin, vermeerderd met 2.253,73 euro per persoon ten laste, als er slechts één gerechtigde is;
 • of 45.090,32 euro per gerechtigde, vermeerderd met 2.253,73 euro per persoon ten laste, als er meerdere gerechtigden zijn.

 

C. Duur van het akkoord 

Dit akkoord wordt voor een periode van een jaar gesloten (namelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).

De individuele arts kan het akkoord enkel online opzeggen ten laatste op 24 februari 2021 (d.i. binnen 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) via de online webtoepassing van het RIZIV (MyRiziv).

Opzegging
Het akkoord kan worden opgezegd nadat een van de volgende situaties ontstaat:

 • De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van besparingsmaatregelen die eenzijdig door de regering worden vastgesteld die leiden tot een beperking van de honoraria.
 • De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van wetgevende maatregelen met betrekking tot de uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling of met betrekking tot de reglementering betreffende de supplementen die worden aangerekend voor eenpersoonskamers en/of voor ambulante verstrekkingen.
 • De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van wetgeving of reglementering die eenzijdig en zonder overleg door de regering worden vastgesteld en het evenwicht van de rechten en plichten van dit akkoord ernstig schaadt.

 

Overeenkomstig de volgende voorwaarden is het akkoord van rechtswege ontbonden:

 • Een representatieve organisatie die een ontbinding van rechtswege wenst in te roepen op basis van voornoemde situaties deelt dit per aangetekend schrijven mee aan de voorzitter van de NCGZ, Dhr. Jo De Cock, binnen een termijn van 15 dagen nadat zij een van voornoemde situaties vaststelt. In dat geval roept de voorzitter van de NCGZ een vergadering bijeen, waarop de minister wordt uitgenodigd. Indien tijdens deze vergadering geen consensus wordt gevonden, neemt het akkoord een einde 30 dagen nadat één van deze situaties zich heeft voorgedaan.

In voornoemde gevallen blijven de voordelen van het sociaal statuut gewaarborgd voor degenen die tot het akkoord waren toegetreden en die er zich toe verbinden de geldende tarieven toe te passen.

Opzegging door een partij of een arts

Het akkoord kan worden opgezegd:

 • Door een van de partijen of door een arts binnen 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van wetgeving of reglementering die op eenzijdige wijze en zonder overleg met de partijen het evenwicht van de rechten en plichten, voortvloeiend uit dit akkoord waartoe de arts is toegetreden, ernstig schaadt.
 • binnen 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van correctiemaatregelen, zoals beoogd in artikel 50, § 8, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, of binnen 30 dagen nadat de Minister eenzijdig, op basis van artikel 18 van voormelde gecoördineerde wet, maatregelen heeft genomen waardoor de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt gewijzigd.

D. Gewijzigde situaties tijdens het verloop van het akkoord 

Wie het akkoord weigert (of gedecoventioneerd is), kan zich nadien te allen tijde gedeeltelijk of geheel verbinden om de honoraria na te leven van het akkoord.
Wie volledig verbonden (gecoventioneerd) is, kan te allen tijde overstappen naar de gedeeltelijke conventie.
Wie gedeeltelijk verbonden is, kan te allen tijde overstappen naar de volledige conventie. Ten gevolge van gewijzigde praktijkomstandigheden kan u ook uw conventie-uren wijzigen.

Om recht te hebben op het sociaal statuut moet men een volledig jaar volledig of gedeeltelijk verbonden geweest zijn.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook