Al dan niet conventioneren?

Wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren en hoe pakt u dit aan?

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2024-2025 is afgesloten op 19 december jl.
en is op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U had tot en met 6 maart 2024 om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren voor 2024 én 2025.

Let wel! Deconventie of gedeeltelijke conventie is nog mogelijk voor 2025.
U dient dit dan vóór 15 december 2024 aan te geven via ProGezondheid.

 

1. U wenst u te conventioneren
2. U wenst u te deconventioneren
3. U wenst u gedeeltelijk te conventioneren.
4. Enkele aandachtspunten

1. U wenst u te conventioneren

Indien u akkoord gaat met de conventie en u de verbintenistarieven wenst te volgen, moet u niets ondernemen. U wordt dan geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit. U bent dan verplicht de conventietarieven toe te passen. In ruil daarvoor krijgt u een sociaal statuut van € 5.881,81 (2024) indien u voldoet aan de voorwaarden.

Als de patiënt bijzondere eisen stelt, mag u uitzonderlijk wel een supplement vragen. U moet de patiënt in dat geval wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van zijn bijzondere eis. De bijzondere eisen vindt u opgesomd in punt 7.2.3. (huisartsen) resp. punt 7.3.3. (specialisten) van het akkoord.

Eventueel kan u zich nog deconventioneren voor het jaar 2025. U dient dan vóór 15 december 2024 uw beslissing tot weigering aan te geven via ProGezondheid. U bent dan een niet-conventioneerd arts vanaf 1 januari 2025.

Artsen in opleiding
Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Haio's en aso's die in opleiding zijn op 31.12.2024 hebben recht op een verhoogd RIZIV-voordeel van € 7.916,68.

Gepensioneerde artsen
Artsen die hun wettelijk rustpensioen hebben opgenomen, maar nog verder blijven werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, ontvangen een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer via ProGezondheid.

2. U wenst u te deconventioneren

Als u niet wilt toetreden tot het nieuwe akkoord, dus deconventioneren, moet u binnen de 30 dagen na publicatie, d.w.z. uiterlijk op 6 maart via ProGezondheid uw deconventie elektronisch kenbaar maken aan het RIZIV. Uw deconventie geldt dan voor de volledige duur van het akkoord, dus tot en met 31 december 2025.

Let op: na 6 maart 2024 kan u zich niet meer deconventioneren voor het jaar 2024! Eventueel kan u zich nog deconventioneren voor het jaar 2025, indien u uw beslissing tot weigering van toetreding vóór 15 december 2024 aangeeft via ProGezondheid. U bent dan een niet-conventioneerd arts vanaf 1 januari 2025

Indien u deconventioneert, heeft u geen recht op een RIZIV-bijdrage. Anderzijds bepaalt u als niet-geconventioneerd arts in principe vrij uw honorarium en mag u dus supplementen aanrekenen. In bepaalde gevallen verplicht de wet u echter toch om het verbintenistarief toe te passen, met name:

 • Tijdens de georganiseerde wachtdienst
 • Bij ziekenhuisopname in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer
 • Bij opname in een eenpersoonskamer in één van volgende situaties:​
  • wanneer de opname om medische redenen vereist is
  • wanneer er geen tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers beschikbaar zijn
  • wanneer het een opname betreft in een dienst voor intensieve zorg of voor spoedgevallenzorg, buiten de wil van de patiênt en voor de duur van het verblijf
  • wanneer een kind wordt opgenomen dat samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis verblijft, tenzij een ondertekend document van de ouder
  • op de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming​
 • Op het forfaitaire gedeelte van het honorarium bij verstrekkingen inzake klinische biologie, pathologische anatomie en genetica
 • Bij verstrekkingen van zware medische beeldvorming aan niet-gehospitaliseerde patiënten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt uitgevoerd tussen 18 en 8 u en tijdens het weekend of op feestdagen. In geen enkel geval zijn supplementen toegelaten wanneer de voorschrijvende arts van oordeel is dat het onderzoek bij urgentie moet worden uitgevoerd.
 • Wanneer u uw conventiestatuut niet uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft meegedeeld aan de patiënt
 • Vanaf 1 januari 2025: bij verstrekkingen van ambulante zorg aan patiënten die automatisch recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming

3. U wenst u gedeeltelijk te conventioneren.

Indien u slechts gedeeltelijk tot de conventie wenst toe te treden, dan moet u aangeven op welke plaatsen en tijdstippen u de tarieven niet zal respecteren die in het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn opgenomen. Dit moet u bovendien uiterlijk op 6 maart aan het RIZIV elektronisch kenbaar maken via ProGezondheid.

Als u partieel conventioneert, heeft u recht op een sociaal statuut van € 2.774,59 (2024) mits u voldoet aan de voorwaarden.
Als gepensioneerd arts heeft u bij de gedeeltelijke conventie recht op de vervangende premie van hetzelfde bedrag.

Wat houdt de gedeeltelijke conventie in?

Gedeeltelijke conventie voor huisartsen: 

De gedeeltelijk geconventioneerde huisarts mag afwijken van de conventietarieven uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd:

 • maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer de rest van zijn praktijk minstens drie vierden van het totaal van zijn praktijk vertegenwoordigt en wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.
   

Gedeeltelijke conventie voor artsen-specialisten:

De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de conventietarieven uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait):

 • georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren
 • en wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien schikken voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk, gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

 

4. Enkele aandachtspunten

Mogelijkheid tot deconventie voor artsen erkend in 2024 en 2025
BVAS heeft in het akkoord laten opnemen om pas erkende artsen-specialisten en huisartsen de mogelijkheid te geven om zich binnen 30 dagen na de datum van hun erkenning te deconventioneren met behoud van – pro rata – hun sociaal statuut tot de datum van de kennisgeving. Tot op vandaag is echter nog niet duidelijk wanneer deze aanpassing wettelijk verankerd zal worden en dus in voege zal treden. We hebben het RIZIV hierover bevraagd en houden u op de hoogte.

Verplichte mededeling van conventiestatus
De ZIV-wet legt een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke verplichting tot het afficheren van de (de)conventiestatus op. In geval deze bekendmaking van uw gedeconventioneerd statuut niet behoorlijk gebeurt, kan dit leiden tot het moeten toepassen van het conventietarief. Bovendien kan u een administratieve boete oplopen. Het geven van een informatiebrochure aan de patiënt of het verwijzen naar de website of infobalie werd in de rechtspraak als onvoldoende beschouwd. Het kan daarom nuttig zijn om uw conventiestatuut ook te vermelden op tv-schermen, affiches of op het opnameformulier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook