RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde huisartsen

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?
Onder welke voorwaarden?
Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.
Wilt u daarentegen slechts gedeeltelijk of niet geconventioneerd zijn, moet u dit bij de publicatie van elk akkoord via de online webtoepassing ProGezondheid binnen 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad aangeven.

Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen voor een beperkt aantal uren. U mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn vastgesteld in dit akkoord voor de verstrekkingen die u in uw spreekkamer verricht (niet voor huisbezoeken) onder de volgende voorwaarden:

 • u mag maximum driemaal per week per blok van maximum 4 aaneengesloten uren, en
 • u moet minstens gedurende 3/4e van uw praktijk de tarieven van het akkoord respecteren.

Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.

Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven.

Klik hier om u te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" op de online webtoepassing ProGezondheid.

Geconventioneerde artsen moeten, in het kader van hun conventie (volledige of gedeeltelijke beroepsactviteit), de honoraria die in de nomenclatuur worden vermeld toepassen, behalve in twee situaties:

1. De tarieven van het akkoord zijn niet van toepassing als de patiënt bijzondere eisen stelt:

 • de niet dringende bezoeken, afgelegd op verzoek van de zieke buiten de uren of het tijdschema van de normale ronde van de huisarts;
 • de oproepen van zieken die voor de arts een ongewoon belangrijke verplaatsing meebrengen;
 • de oproepen ‘s nachts, tijdens een weekend of op een feestdag wanneer de arts geen wachtdienst heeft en wanneer is uitgemaakt dat de ter plaatse georganiseerde wachtdienst toereikend is;
 • raadplegingen die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden verricht na 21 uur of op zaterdag, zondag of op feestdagen, m.u.v.:
  • de georganiseerde wachtdienst
  • en een voor het publiek toegankelijke raadpleging.
    

2. Inkomensgrenzen van patiënten geschrapt

In de vorige akkoorden was tevens voorzien dat de geconventioneerde arts de verbintenistarieven niet hoeft na te leven voor verzekerden waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan een in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen vermeld plafond. Deze uitzonderingsregel is geschrapt in het huidige akkoord. De economische toestand van de patiënt verantwoordt dus niet langer het vragen van ereloonsupplementen als geconventioneerde arts.

Huisartsen maken in de wachtkamers de raadplegingsdagen en –uren bekend waarop zij zich ertoe verbonden hebben de tarieven van het akkoord toe te passen.

De geconventioneerde huisartsen hebben recht op een sociaal statuut van 5.456,26 (2023).

Ook artsen in opleiding hebben recht op het sociaal statuut of het RIZIV-voordeel. Het verhoogd RIZIV-voordeel voor haio's bedraagt € 7.465,04 voor 2023.

 

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, hebt u recht op het sociaal statuut ten bedrage van  € 2.616,30 (2023).

Als gedeconventioneerd arts krijgt u geen sociaal statuut, maar kan u wel vrij de hoogte van uw ereloon bepalen, mits rekening te houden met de deontologische regels en volgende uitzonderingen:

 • voor verstrekkingen verricht tijdens een erkende wachtdienst
 • wanneer u de derdebetalersregeling toepast in omstandigheden die niet opgelegd zijn (facultatief)

Onder welke voorwaarden?

 1. De arts moet geheel of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.
 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  Uitzondering: als haio hebt u eveneens recht op een verhoogd RIZIV-voordeel van € 7.465,04.
 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
 4. De arts moet tevens een minimum van prestaties aan de zorgverzekering hebben aangerekend (d.i. de minimumacticiteitsdrempel).
 5. Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Let op ! 
Het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2024.

Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

Meer informatie over de geautomatiseerde aanvraagprocedure van het sociaal statuut vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook