RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde huisartsen

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?
Onder welke voorwaarden?
Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

Wat is het RIZIV-voordeel en hoeveel bedraagt dit?

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 5.881,81 (2024).

Om volledig geconventioneerd te zijn, moet u niets ondernemen. U wordt geacht geconventioneerd te zijn voor uw volledige beroepsactiviteit.

Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van  € 2.774,59 (2024).

Als gedeeltelijk geconventioneerde arts verbindt u zich ertoe de conventietarieven te volgen op bepaalde plaatsen en tijdstippen. U mag afwijken van de conventietarieven voor de verstrekkingen die u in uw spreekkamer verricht (niet voor huisbezoeken) onder de volgende voorwaarden:

  • maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren

  • en wanneer de rest van zijn praktijk minstens drie vierden van het totaal van zijn praktijk vertegenwoordigt en wordt verricht tegen de conventietarieven, behalve wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

Hiertoe moet u via de online webtoepassing ProGezondheid binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad uw gedeeltelijke weigering van dit akkoord bekend maken.

Indien u zich wenst te deconventioneren dient u dit binnen dezelfde termijn van 30 dagen via de online webtoepassing ProGezondheid aan te geven. U heeft dan geen recht op het sociaal voordeel.

Klik hier om u te deconventioneren via de module "Mijn conventiegegevens" op de online webtoepassing ProGezondheid.

Onder welke voorwaarden?

  1. De arts moet geheel of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.
  2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.
  3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.
  4. De arts moet tevens een minimum van prestaties aan de zorgverzekering hebben aangerekend (d.i. de minimumacticiteitsdrempel).
  5. Heeft u uw wettelijk rustpensioen opgenomen, maar blijft u nog verder werken als (partieel/volledig) geconventioneerd arts, dan ontvangt u geen sociaal statuut maar een ‘vervangende premie’ van hetzelfde bedrag als het RIZIV-voordeel. Deze wordt rechtstreeks gestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Meer informatie over de voorwaarden van het sociaal statuut vindt u hier.

Let op ! 
Het sociaal voordeel moet verplicht geïnvesteerd worden in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Hoe vraagt u dit sociaal voordeel aan?

U moet het sociaal statuut of de vervangende premie niet aanvragen. U ontvangt dit automatisch in 2025.

Via ProGezondheid kan u uw dossier opvolgen.

Meer informatie over de geautomatiseerde aanvraagprocedure van het sociaal statuut vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook