Wie verwittigen bij stopzetting?

RIZIV en Orde van Artsen

Indien u uw activiteit volledig wenst te stoppen, verwittigt u best uw provinciale raad van de Orde der artsen (verzoek tot weglating van de lijst), alsook het RIZIV. Let wel: in dat geval bent u niet gerechtigd nog langer de geneeskunde uit te oefenen, noch uw stem uit te brengen in het kader van de medische (syndicale) verkiezingen. 
Indien u nog een beperkte medische activiteit in stand wenst te houden zoals het voorschrijven van geneesmiddelen of attesten t.a.v. familieleden, dan moet u wel ingeschreven blijven bij de Orde en uw RIZIV-nummer behouden. Uiteraard blijft u in dat geval ook onderworpen aan de ZIV-reglementering bvb. de regels voor overconsumptie. 

Bent u huisarts en vormt u samen met andere huisartsen een huisartsengroepering, dan heeft u uw huisartsengroepering mogelijks laten registreren bij het RIZIV. Indien de samenstelling van de groepering wijzigt, bvb. doordat één van de huisartsen de groepering verlaat, dan dient deze wijziging meegedeeld te worden aan de Dienst Geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Kruispuntbank van Ondernemingen

Wanneer u stopt als zelfstandige, moet u uw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan u doen bij het ondernemingsloket van uw regio. Aan de uitschrijving zijn administratiekosten verbonden.

Sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds

U moet de stopzetting van uw zelfstandig beroep binnen 15 dagen meedelen aan uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds. Op die manier voorkomt u dat u bijdragen blijft betalen voor uw zelfstandige activiteit.Hou er wel rekening mee dat u eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal. Indien u uw activiteit stopzet en in hetzelfde kwartaal met pensioen gaat, dan bent u de sociale bijdrage van het lopende kwartaal niet meer verschuldigd. U bent geen sociale bijdragen meer verschuldigd vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u uw actviteit hebt stopgezet.
Let wel op : u kan tot 2 jaar na de stopzetting van uw activiteit nog regularisaties krijgen over vorige bijdragejaren. De regularisaties gebeuren in de meeste gevallen immers pas na 2 jaar.

BTW-kantoor

Artsen zijn in beginsel niet-btw-plichtig. Sedert januari 2016 zijn evenwel ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter niet langer vrijgesteld. Prestaties die worden verricht in het kader van klinische proeven ten behoeve van een farmaceutisch onderzoek, zijn evenmin vrijgesteld. Vrijgestelde btw-belastingplichtigen kunnen daarenboven btw-plichtig zijn in hun relatie met het buitenland, het zogenaamde VAT package.

Indien u een btw-identificatienummer had en derhalve een gemengde belastingplichtige was, dient u tevens uw stopzetting door te geven aan uw btw-kantoor. Als u uw huidige zelfstandige activiteit staakt om met een andere zelfstandige activiteit te beginnen, dan moet u dat ook melden aan het ondernemingsloket en aan het btw-kantoor. In dat geval behoudt u wel uw btw-nummer, maar krijgt u een nieuwe activiteit toegekend.

Accrediteringsstuurgroep

Geaccrediteerde artsen die reeds van hun pensioen genieten of een pensioenaanvraag hebben ingediend, mogen een aanvraag tot verlenging van hun accreditering indienen. Ze mogen zelf bepalen of ze hun accreditering jaar per jaar, ofwel voor een periode van drie jaar verlengen volgens het eindeloopbaanregime. Voor meer info en het specifieke aanvraagformulier, klik hier.

Indien u tijdens een periode van drie jaar uw praktijk volledig stopzet, laat u het best aan de Accrediteringsstuurgroep weten op welke datum u stopt. Deze mededeling dient om te vermijden dat er nog forfaitaire bedragen zouden worden uitbetaald in de eventueel nog volgende jaren van de driejaarlijkse periode, die teruggevorderd kunnen worden. De administratie van de accreditering geeft de mededeling van het stopzetten van een praktijk ook door aan de dienst die zich bezighoudt met het sociaal statuut.

Verzekering medische aansprakelijkheid

Indien u uw medische activiteit volledig wenst stop te zetten, neemt u best contact op met uw makelaar voor de polis beroepsaansprakelijkheid. Vraag hem om na te kijken of er nog contractuele verplichtingen zijn ten opzichte van de verzekeraar en hoe het zit met de uitloopregeling (bent u gedekt voor eventuele schadegevallen die zich voordoen na uw carrière?).

Indien u nog een beperkte beroepsactiviteit uitoefent na uw pensioen, vergeet dan ook niet uw makelaar voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid te contacteren om eventueel een premievermindering te bekomen (door de verminderde beroepsactiviteit).

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.