Enkele weetjes voor de HAIO

1. Onder welke voorwaarden dien je je medische activiteit als haio te presteren?

2. Welke specifieke medische activiteiten mag de haio daarnaast uitoefenen?
3. Wat met de wachten die ik als haio moet presteren?
4. Mag ik mijn stage onderbreken?
5. Hoeveel verdien ik tijdens mijn opleiding?
6. Op welke financiële tegemoetkomingen kan ik als haio aanspraak maken?
7. Hoe moet ik als stagiair de verstrekkingen aan de patiënt aanrekenen?
8. Kan ik als haio vervangingen doen?

1. Onder welke voorwaarden dien je je medische activiteit als haio te presteren?

De voorwaarden waaronder de haio tijdens zijn opleiding zijn medische activiteit presteert, concreet vervat in het werk- en opleidingsplan (WOP), worden in het MB van 17 juli 2009 bepaald:

 • minstens 38 uren en maximaal 48 uren per week in de praktijk van zijn stage­meester/praktijkopleider;
 • gemiddeld tussen 10 en 15 patiëntcontacten per dag over een periode van een opleidingsjaar;
 • minstens 120 uren (max. 480 uren) georganiseerde wachten per opleidingsjaar;
 • recht op 2u recuperatieperiode in de week na een georganiseerde weekendwacht van 12 uren huisartsenwachtdienst.

2. Welke specifieke medische activiteiten mag de haio daarnaast uitoefenen?

Tij dens je stage en in het kader van je opleiding mag je eventuele korte stageactiviteiten plannen in overleg met je praktij kopleider en coördinator. Deze aanvullende stages maken deel uit van je stageplan. Je praktij kopleider dient uitdrukkelij k akkoord te gaan, aangezien je betaling blij ft verderlopen gedurende deze aanvullende stages. Er is dan ook geen extra of bij komende vergoeding voorzien voor deze activiteiten.

Activiteiten die hiervoor in aanmerking komen, zij n o.a. activiteiten bij Kind&Gezin, in centra voor geestelijke gezondheidszorg, polyklinische consultaties bij een specialist, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, apothekers, CAW, OCMW, … .

3. Wat met de wachten die ik als haio moet presteren?

Op grond van artikel 7 van het MB van 1 maart 2010 dienen haio’s deel te nemen aan de plaatselijke wacht. Een bewijs van inschrijving in de plaatselijke wachtdienst dient ook overgemaakt te worden aan de Erkenningscommissie. Praktijkwachten in de werkweek kunnen wel nog afgesproken worden tussen de praktijkopleider en de haio. Deze zitten vervat in het basispakket en worden niet extra vergoed. Het is ook nuttig om het bestuur van de wachtkring mee te delen dat eigenlijk het duo praktijkopleider-haio op de wachtlijst dient te staan, en niet haio én praktijkopleider met een afzonderlijke wachtbeurt. Want in het laatste geval worden de praktijkopleiders gepenaliseerd aangezien ze sowieso bereikbaar moeten zijn tijdens wachten van de haio.

I.v.m. de betaling van de wachten voor een haio die stage loopt bij een huisarts-praktijkopleider: de eerste 60u georganiseerde weekwachten en de eerste 60u georganiseerde weekendwachten zitten vervat in de basisvergoeding en worden niet apart verloond.

4. Mag ik mijn stage onderbreken?

Een onderbreking van de stage mag de duur van de opleiding niet verkorten. Voor iedere onderbreking dien je vooraf schriftelijk de toestemming te vragen aan de Erkenningscommissie, die beslist of er al dan niet een verlenging van de opleidingsduur nodig is. Een normale vakantie of beperkte ziekteperiode wordt niet als onderbreking beschouwd (zo lang je minstens 20 van de 24 maanden tijdens je stageperiode aanwezig bent geweest).

Opmerking:

 • bij een onderbreking van minimum 1 maand wordt automatisch je 005/006-nummer ingetrokken
 • bij ziekte, ongeval, zwangerschap- en/of bevallingsverlof van meerdere weken, dien je binnen de 15 dagen de erkenningscommissie te verwittigen
 • bij iedere onderbreking/aanvraag breng je ook steeds ICHOvzw op de hoogte
   

5. Hoeveel verdien ik tijdens mijn opleiding?

De bedragen die geldig zijn voor de contracten uit het academiejaar 2016-2017:

De maandelijkse bruto opleidingsvergoeding:

 • € 2888,19 bruto voor een 8ste jaars haio.
 • € 2999,27 bruto voor een 9de jaars haio.

Vanaf het 61ste uur weekwacht of weekendwacht ontvangt de haio wel een extra variabele vergoeding per uur. Deze vergoeding verschilt voor week- en weekend­wachten: het huishoudelijk reglement omschrijft hier een “tarief 1 (€ 11,10)” en een “tarief 2 (€ 22,22)”. Een haio mag in totaal maximum 240u weekwachten en 240u weekendwachten doen per jaar.

Voor georganiseerde wachten tussen zaterdag 8u en maandag 7u59 en op feestd­agen van 8u tot de dag nadien 7u59.

De vergoeding voor de wachten in ziekenhuisdiensten bij een ziekenhuis-praktijk-opleider:

 • € 13,33 per uur voor een staande/inslapende wacht op weekend- of feestdagen;
 • € 7,78 per uur voor een staande/inslapende wacht op werkdagen;
 • € 5,56 per uur voor een toerwacht.

Een forfaitaire vergoeding voor de verplaatsingen in het kader van de huisbezoeken van € 111,08 per maand uitbetaald pro rato het aantal betaalde dagen van die maand.

Voor verdere concrete modaliteiten van dit statuut, zie het huishoudelijk reglement van SUi vzw op www.icho-info.be.
 

6. Op welke financiële tegemoetkomingen kan ik als haio aanspraak maken?

Als haio heb je recht op volgende tegemoetkomingen indien je aan de voorwaarden voldoet:

 • RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde artsen: als haio heb je recht op dit RIZIV-voordeel, zij het pro rata het aantal maanden dat je gepresteerd hebt als geconventioneerde arts. Meer info.
 • Telematicapremie: voor het gebruik van het softwarepakket voor het beheer van je globale medische dossiers kan je een jaarlijkse premie krijgen. Aangezien de computer en software doorgaans door je stagemeester wordt ter beschikking gesteld, zal tijdens je opleiding veelal je stagemeester hierop recht hebben voor de pc waarmee de haio werkt. Meer info.
 • Impulseo: tegemoetkoming bij installatie. Laatstejaars haio's kunnen vervroegd aanspraak maken op de renteloze lening van maximaal €15.000, indien een bewijs van aankoop van onroerend goed wordt voorgelegd. Meer info
   

7. Hoe moet ik als stagiair de verstrekkingen aan de patiënt aanrekenen?

De praktijkopleider kan de verrichtingen van de haio aanrekenen tegen het tarief van “erkende huisarts” (-003 of -004) op voorwaarde:

 • dat de haio volledig of gedeeltelijk geconventioneerd is;
 • dat uit de administratie van de praktijk blijkt, met het oog op de aansprakelijkheid, wie van beide (haio of praktijkopleider) de prestatie feitelijk heeft verricht;
 • dat de praktijkopleider en de haio gelijktijdig in dezelfde praktijk werken;
 • of, bij afwezigheid van de praktijkopleider wegens beroepsredenen, de praktijkopleider opgeroepen kan worden en onmiddellijk ter beschikking kan zijn. Daartoe moeten praktijkopleider en haio over de passende communicatiemiddelen beschikken. Voor de haio die bij twee praktijkopleiders 1/1 werkt, is het voldoende dat één praktijkopleider op die manier beschikbaar is.

 

Met andere woorden, de haio en praktijkopleider werken beide op de boekjes “getuigschriften voor verstrekte hulp” op naam van de praktijkopleider. De praktijkopleider ondertekent (en stempelt) op voorhand een prestatieboekje en schrijft op het voorblad: “prestaties verricht door Dr. ….. (haio) huisarts in opleiding in het kabinet van huisarts-praktijkopleider Dr…… (praktijkopleider)”.

De haio zet ook zijn stempel en ondertekent ook de getuigschriften voor verstrekte hulp met vermelding van “in opdracht van….. (naam van de praktijkopleider)”.

Let op !

Je mag als haio zeker niet werken op eigen boekjes (met eigen naam) en deze aanrekenen tegen het tarief van erkende huisarts. Dan komt de terugbetaling immers in het gedrang.

Je mag daarnaast ook niet het tarief van een erkende huisarts aanrekenen als aan de opgesomde voorwaarden (oproepbaarheid en beschikbaarheid van de praktijkopleider of een collega praktijkopleider tijdens afwezigheden) niet is voldaan. Bij afwezigheid van de stagemeester mag je slechts aanrekenen tegen 75% van de honorarium- en vergoedingstarieven die zijn vastgesteld voor de erkende huisartsen.

8. Kan ik als haio vervangingen doen?

Je kan uiteraard je eigen praktijkopleider vervangen op diens boekje blijven werken. Je moet er echter wel rekening mee houden dat indien je praktijkopleider met vakantie is of niet bereikbaar is, een andere praktijkopleider als supervisor aangeduid moet worden.

Tip:  deze afspraken tussen beide praktijkopleiders laat je best op papier zetten. Er zijn gevallen bekend waarin terugbetaling van het tarief van de praktijkopleider geweigerd werd tijdens diens vakantie indien de haio niet kan terugvallen op een collega praktijkopleider.

Let op! Het is niet toegestaan om op eigen prestatieboekjes tegen het tarief van de niet-erkende huisarts te werken aangezien onder het sui generis statuut geen medische nevenactiviteiten toegestaan zijn.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook