De stage van de haio

1. Aanvraag tot goedkeuring van het stageplan 
2. Wijziging van het stageplan 
3. Onderbreking van het stageplan 
4. Stageboekjes 
5. In conflict met je stagemeester?
 

1. Aanvraag tot goedkeuring van het stageplan

Wanneer je tot een akkoord komt met een huisarts-praktijkopleider voor één van de huisartsenstageperiodes, vul je de online aanmelding in. Zodra je huisarts-praktijkopleider deze online aanmelding elektronisch bevestigt, wordt de aanmelding automatisch doorgestuurd naar ICHOvzw. De opleidingscontracten worden je toegestuurd per academiejaar. De opleidingsovereenkomst wordt afgesloten tussen 3 partijen: jezelf, je praktijkopleider en SUi vzw. 

Hiervoor zijn er standaard jaarcontracten beschikbaar die zijn goedgekeurd door 't HOP, OVERSTAG, de Orde der Artsen en de minister van Volksgezondheid.

De ziekenhuisstage wordt centraal toegewezen. Je moet hiervoor geen aanmelding invullen en zal automatisch de nodige opleidingscontracten toegestuurd krijgen.

Je ontvangt telkens 4 bundels opleidingscontracten en een Dimona-formulier. Vóór de start van elke stageperiode bezorg je een door alle partijen ondertekend opleidingscontract én een Dimonaformulier aan 

ACERTA sociaal secretariaat, Dienst BPO, Diestsevest 1, 3000 Leuven
bpo.service@acerta.be
078/15 10 55

Voor de start van je opleiding dien je een stageplan in bij de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit stageplan moet ingevuld zijn voor de volledige duur van je stageplan. De 3 stagejaren moeten dus vermeld worden. Indien de naam van de praktijkopleider of ziekenhuisopleider van het 2de of 3de stagejaar nog niet gekend is, mag dit algemeen ingevuld worden als bv. stage bij een ziekenhuisopleider. Volgende documenten maak je over:

 • Formulier van het stageplan: het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeesters en de stageplaatsen. De stagemeester(s) moet(en) het plan ondertekenen. Vul het voor minstens één jaar in.
 • Facultair attest aanvaarding: attest van de faculteit geneeskunde dat je geselecteerd bent voor de huisartsenopleiding.
 • Attest inschrijving Orde van Artsen: deze inschrijving dient in te gaan vòòr de start van de opleiding.
 • Opleidingsovereenkomst van het 1ste jaar
  • Bij stage in het ziekenhuis: de stageovereenkomst bepaalt de billijke vergoeding voor elk onderdeel van de stage
  • Voor huisartsen met een stage in een huisartspraktijk: de drie contracten tussen SUIvzw en stagemeester, SUIvzw en de kandidaat en tussen de stagemeester en de kandidaat.
    

Je stageplan en bovenstaande bewijsstukken moet je indienen bij Zorg en Gezondheid. Dit doe je best aangetekend binnen de drie maanden vanaf het begin van de stage aan:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Bij indiening van je dossier wordt gecontroleerd of je dossier volledig is. Indien dit niet het geval is, ontvang je een e-mail met een opsomming van hetgeen ontbreekt en kan je je dossier aanvullen. Als je stageplan volledig is, wordt dit overgemaakt aan het RIZIV die je een nummer als kandidaat geeft.

Vanaf het moment je dossier volledig is, wordt dit overgemaakt aan de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van je beroep. Zij beoordelen je dossier en geven advies (positief of negatief) of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies je stageplan goed of af.

Indien dit advies positief is, ontvang je van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen 30 dagen na samenkomst van de erkenningscommissie dit advies.
Als het advies negatief is, kan je hiertegen een beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven.

Houd er rekening mee dat je hiervoor maar 30 dagen hebt. Als ook na je beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijg je die beslissing via een aangetekend schrijven. 

Wanneer de stage is stopgezet, zal de stopzetting doorgegeven worden aan het Riziv voor intrekking van het Riziv-nummer dat aan de kandidaat werd toegekend in het kader van zijn opleiding.

2. Wijziging van het stageplan

Noch de kandidaat, noch de stagemeester mag eenzijdige veranderingen aanbrengen in het stageplan of voortijdig een einde maken aan de overeenkomst tussen beide partijen.
Elke wijziging van je ingediend stageplan moet je “ter goedkeuring” indienen bij de Erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid

3. Onderbreking van het stageplan

Een onderbreking van de stage mag de duur van de opleiding niet verkorten. Voor iedere onderbreking dien je vooraf schriftelijk de toestemming te vragen aan de erkenningscommissie, die beslist of er al dan niet een verlenging van de opleidingsduur nodig is. Als de onderbreking wordt toegestaan, dien je in die periode geen seminaries te volgen: de seminarie-uren tellen immers niet mee tijdens een onderbreking. Tijdens de onderbrekingsperiode ontvang je ook geen opleidingsvergoeding van SUivzw. Een normale vakantie of beperkte ziekteperiode wordt niet als onderbreking beschouwd (zo lang je minstens 20 van de 24 maanden tijdens je stageperiode aanwezig bent geweest).

 • Bij ziekte, ongeval, zwangerschaps- en/of bevallingsverlof van meerdere weken dien je binnen de 15 dagen de erkenningscommissie te verwittigen.
 • Bij iedere onderbreking/aanvraag breng je ook steeds ICHOvzw op de hoogte.
   

4. Stageboekjes 

Op het einde van elk stagejaar (uiterlijk 3 maanden na einddatum) ben je verplicht om een stagerapport te bezorgen aan de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dit stagerapport moet je indienen met een formulier dat je kan downloaden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-om-het-stagerapport-van-een-huisarts-in-te-dienen). Met dit formulier geef je de erkenningscommissie toegang tot je elektronische portfolio.

Het bevat een aantal verplichte bijlagen:

 • kopie uit portfolio van het persoonlijk zelfreflectieverslag over het functioneren in het voorbije jaar
 • kopie uit portfolio van evaluatieformulier stagemeester-coördinator (STACO), ondertekend door STACO
 • kopie uit portfolio van evaluatieformulier praktijkopleider (PO), ondertekend door PO
 • Attest van gevolgde seminaries afgeleverd door het ICHO
 • Inventaris van gepresteerde wachtdiensturen per dag voorzien van stempel en handtekening van wachtdienstverantwoordelijkeformulier stagerapport

 

5. In conflict met je stagemeester?

Om velerlei redenen kan de samenwerking - en dus de opleiding - fout lopen. Dat kan zover gaan dat het beter lijkt de samenwerking - en dus het contract - stop te zetten. In de meeste gevallen zijn de moeilijkheden echter een aanleiding tot een leer- en veranderingsproces bij jou en je praktijkopleider: door samen te werken kan men veel over zichzelf leren. 

De procedure die ICHO vzw bij moeilijkheden wil volgen is:
• Jij en/of je praktijkopleider nemen contact met je stagecoördinator (STACO) of met de regionale coach (RECO). In eerste instantie zullen zij voorstellen het gesprek tussen de partijen opnieuw op gang te brengen. Eventueel treden zij op als bemiddelaar.
• In tweede instantie kan je een beroep doen op Guy Gielis, directeur bij het ICHO, 016/37.90.10.
• Indien er geen oplossing kan bereikt worden, neemt de Erkenningscommissie een beslissing.

De eindbeslissing over conflicten/meningsverschillen i.v.m. de uitbetaling van vergoedingen of het al dan niet naleven van het werk- en opleidingsplan en het huishoudelijke reglement zal genomen worden door de Raad van Bestuur van SUivzw.

Wanneer de praktijkopleider zich zorgen maakt over je functioneren en/of over de vorderingen van je leerproces contacteert hij/zij je begeleiders en stelt samen met hen een plan op voor een intensievere begeleiding.

Wanneer de praktijkopleider zou oordelen dat je niet langer geschikt bent voor de opleiding of ongewenst geworden bent in zijn/haar praktijk/dienst, deelt hij/zij dit mee aan je begeleiders en aan de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Eerst dient wel  de interne procedure voor intensievere begeleiding doorlopen te zijn. Indien men dan van oordeel blijft dat je niet geschikt bent voor de uitoefening van het beroep wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de erkenningscommissie met vermelding van de motieven waarop deze beoordeling is gebaseerd. De erkenningscommissie formuleert een advies. Het Agentschap bezorgt zijn beslissing aan jou, je praktijkopleider en je coördinerende stagemeester

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook