Erkenning huisarts

Hoe vraag je je erkenning als huisarts aan? Hoe behoud je je erkenning? 

1. Hoe vraag ik mijn erkenning als huisarts aan?
2. Hoe kan ik mijn erkenning als huisarts behouden?
3. Wat indien ik niet (langer) voldoe aan dit criterium?
4. Kan ik mijn erkenning ook laten opschorten?

1. Hoe vraag ik mijn erkenning als huisarts aan?

Je vraagt je erkenning aan bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Sinds 1 augustus 2016 is het e-loket niet meer beschikbaar.
Je dient je erkenningsaanvraag per post in te dienen op volgend adres:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Vanaf 3 maanden voor het einde van jouw opleiding als huisarts kan je jouw erkenning van huisarts aanvragen. Dien eerst het stageboekje van je laatste opleidingsjaar in. Je kan meteen daarna jouw erkenning aanvragen.

Dan stuur je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid volgende bewijsstukken op per post naar bovenstaand adres:

  1. Het formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
  2. Attest inschrijving Orde van Geneesheren: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden
  3. Attest slagen universitaire opleiding: het diploma van uw specialiteit (Master in de Huisartsgeneeskunde) of een (voorlopig) attest van de universiteit dat u dat diploma behaald heeft.

 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of jouw aanvraag volledig is. Zo niet, word je via e-mail uitgenodigd om jouw dossier verder aan te vullen.

Dan beoordeelt de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van jouw beroep jouw dossier. Er wordt een positief of negatief advies gegeven of vraagt de commissie achter extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies jouw erkenningsaanvraag goed of af.

Bij een positief advies ontvang je na afloop van jouw opleiding jouw ministerieel erkenningsbesluit. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid brengt het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij je een RIZIVnummer als erkend huisarts kunnen opsturen.

Bij een negatief advies ontvang je dit binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
Na ontvangst van een negatief advies kan je beroep aantekenen bij de Hoge Raad van Geneesheer-Specialisten en Huisartsen. Daarvoor dien je een gemotiveerd schrijven binnen de 30 dagen na ontvangst van het negatief advies te versturen naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Blijft ook na jouw beroep het advies negatief, dan krijg je de negatieve beslissing van de minister via aangetekende brief.

Tip:

Je dient zelf een nieuwe voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp met je nieuwe RIZIV-nummer (003/004) aan te vragen.Tot op het moment van je erkenning als “erkend huisarts” blijf je werken met je oude RIZIV-nummer (005/006) en geldt de regel van 75%. Ben je officieel erkend als huisarts, maar wacht je nog op je nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp, dan kun je je RIZIV-nummer manueel corrigeren op je oude voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp en mag je aanrekenen aan 100%.

 

2. Hoe kan ik mijn erkenning als huisarts behouden?

Om de erkenning als huisarts en de bijzondere beroepstitel van huisarts te behouden, oefent de huisarts de huisartsgeneeskunde uit sinds 4 januari 2016 conform slechts 1 criterium:

  • De erkende huisarts is ertoe gehouden gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke vorming.

Meer informatie hierover vindt u in ons nieuwsbericht "Goed nieuws voor de huisartsen die hun erkenning dreigden te verliezen".

3. Wat indien ik niet (langer) voldoe aan dit criterium?

Indien je niet voldoet aan dit criterium,  kan de minister op eigen initiatief of op initiatief van de bevoegde kamer van de erkenningscommissie, je erkenning intrekken.Tegen de gemotiveerde beslissing om je erkenning in te trekken, kan je beroep indienen. Uiteraard kan je ook steeds een nieuwe erkenning aanvragen.

Let op !
Sinds 3 juni 2013 ontvangen de huisartsen de informatie inzake het behoud van hun erkenning in hun e-HealthBox. Dat medium beschouwen zij als enige communicatiemiddel naar artsen toe. De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die aan de zorgverlener ter beschikking wordt gesteld door het eHealthplatform. Zij laat een beveiligde elektronische communicatie van medische en vertrouwelijke gegevens toe tussen de actoren van de Belgische gezondheidszorg.

4. Kan ik mijn erkenning ook laten opschorten?

Sedert 2008 kan je ook vragen om je erkenning voor een bepaalde tijd op te schorten. Je  dient dit te doen bij de minister, die ze voor advies voorlegt aan de erkenningscommissie voor huisartsen. Je kan deze opschorting voor maximum vijf jaar vragen en dit kan één keer worden verlengd. Een langere opschortingstermijn met een maximum van tien jaar is mogelijk wanneer je gedurende die periode een medische of sociaalpreventieve activiteit uitoefent in het kader van een samenwerkingsprogramma met een ontwikkelingsland of onderzoeksactiviteit op medisch vlak uitvoert bij een universitaire of gelijkwaardige instelling. Voor het einde van de opschortingstermijn moet je opnieuw een aanvraag tot erkenning indienen.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook