Accreditering - Accrediteringsaanvraag toekomstig erkende of pas erkende huisartsen

Je kunt als beginnend huisarts een accreditering verkrijgen voor de duur van één jaar. De voorwaarden en het aanvraagformulier vind je hier terug.

Om deze voorlopige accreditering van één jaar te verkrijgen, moet je je inschrijven bij een LOK-groep en binnen de 3 maanden na het verkrijgen van je erkenning een aanvraag voor voorlopige accreditering indienen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, afdeling “Accreditering”.

Voor je “voorlopige” accreditering stuur je vanaf de dag dat de erkenning is aangevraagd tot uiterlijk drie maanden na je erkenning naar het RIZIV:

 • het nummer van de LOK (Lokale Kwaliteitsgroep) waartoe je behoort;
 • je bankrekeningnummer waarop het forfaitair bedrag gestort kan worden.

 

Op deze manier kun je genieten van een voorlopige accreditering voor één jaar. Indien je jouw accreditering gelijktijdig met je erkenning hebt aangevraagd, begint deze te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin het RIZIV kennis heeft genomen van de beslissing van de FOD Volksgezondheid. Bij een latere aanvraag, de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag.

De voorwaarden om na de voorlopige accreditering van 1 jaar voort geaccrediteerd te worden voor een periode van 3 jaar worden hierna opgesomd. Aan die voorwaarden dien je ook te voldoen tijdens het jaar van je voorlopige accreditering:

 • medische dossiers bijhouden en gegevens uitwisselen met andere behandelende artsen;
 • een hoofdactiviteit als huisarts uitoefenen en de effectieve continuïteit van de verzorging verzekeren;
 • tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste 1250 contacten (raadplegingen en bezoeken) bereiken; dat is gemiddeld 5 contacten per werkdag  (behalve voor de jonge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren);
 • geen herhaalde opmerkingen gekregen hebben van de commissie i.v.m. medische profielen;
 • meewerken aan initiatieven voor het evalueren van de kwaliteit die worden georganiseerd door andere artsen;
 • ten minste 20 Credit Points (CP) verwerven per jaar (met minstens 3 CP in de rubriek ethiek en economie);
 • lid zijn en minstens twee maal per jaar deelnemen aan je LOK (1 CP per uur deelneming met een maximum van 2 CP per vergadering en een maximum van 8 CP per jaar).

 

Goed om te weten:

Het Vlaams Artsensyndicaat organiseert doorheen het jaar verschillende navormingsactiviteiten, erkend door de accrediteringscommissie. Leden van het VAS genieten gratis deelname.

Meer informatie vind je in onze rubriek Agenda. 

 

Via Accreditering, de webtoepassing van het RIZIV, kan je navormingsactiviteiten opzoeken waarvoor een erkenningsaanvraag is ingediend. Via het beveiligde deel van de webtoepassing kan je overigens ook je geregistreerde deelnames raadplegen alsook erkenningsaanvragen voor buitenlandse navormingsactiviteiten en publicaties indienen en opvolgen.

Na de eerste drie jaren, verleng je je accreditering door je aanvraag tot het RIZIV te richten via het goedgekeurde document met vermelding van de zetel van de praktijk(en) en de duur van de hoofdactiviteit uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accreditering.

De geldende voorwaarden om een verlenging van drie jaren van de accreditering te verkrijgen:

 • cfr. supra: de voorwaarden die gelden voor jouw eerste accreditering;
 • 60 CP verworven hebben die billijk gespreid zijn over de drie jaren.

 

Je accreditering gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de goedkeuring van de aanvraag en loopt over een periode van 3 jaar. Je moet dus om de 3 jaar een verlenging van je accreditering aanvragen met bewijzen van de gevolgde navorming (20 CP/jaar).

Opmerking:

Artsen die, tijdens een lopende accrediteringsperiode, naar het buitenland vertrekken om een bijkomende opleiding te volgen, kunnen een opschorting vragen van de accreditering voor de duur van deze opleiding. Dit kan, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk een aanvraag doen en uiterlijk drie maand na hun terugkeer melden dat ze hun activiteit in België hebben hervat. Het RIZIV-nummer kan worden behouden gedurende de periode dat de huisarts in het buitenland verblijft.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook