Deconventie en pensioen

Voor het jaar waarin de (gedeeltelijk) geconventioneerde arts met wettelijk rustpensioen gaat, blijft het recht op het RIZIV-voordeel behouden.

Dit uiteraard op voorwaarde dat u de minimumactiviteitsdrempel van uw specialisme behaald heeft. Het jaar waarin u het wettelijk rustpensioen opneemt, moet u bovendien niet het gehele jaar effectief uw activiteit uitgeoefend hebben om recht te hebben op het sociaal voordeel.

Blijft u na het opnemen van uw pensioen nog actief, dan rijst de vraag of u dan ook nog recht heeft op het RIZIV sociaal statuut indien u zich (gedeeltelijk) conventioneert. Recente wetgeving lijkt dit in de praktijk alvast te bemoeilijken.

Door een recente wetswijziging wordt de berekening en de uitbetaling van het aanvullend pensioen aan het moment van de opname van het wettelijk pensioen gekoppeld1. De bedoeling van deze wetgeving is duidelijk: mensen stimuleren om langer beroepsactief te blijven door vervroegde opname van het aanvullend pensioen te vermijden.

Deze wetgeving heeft evenwel een onbedoeld effect bij geconventioneerde artsen. Ingevolge artikel 54 ZIV-wet kunnen zij het geldelijk voordeel dat zij van het RIZIV ontvangen als compensatie voor het feit dat zij zich ‘conventioneren’ (m.a.w. hun erelonen beperken tot de tarieven die tussen organisaties van zorgverleners en ziekenfondsen zijn afgesproken) onder meer aanwenden voor ‘pensioenovereenkomsten die beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 46 § 1 van de Programmawet van 24 december 2002’. Zij kunnen op die wijze dit voordeel (het zogenaamde ‘sociaal statuut’) besteden aan een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal VAPZ). Dat is een VAPZ uitgebreid met een aantal solidaire waarborgen.

Nu wijzigt de Wet van 18 december 2015 art. 49 van de Wet aanvullend pensioen zelfstandigen (WAPZ) in die zin dat de berekening en de uitbetaling van het (Sociaal) VAPZ gekoppeld wordt aan het moment van opname van het wettelijk pensioen, al dan niet vervroegd. Dit heeft voor de geconventioneerde medische zorgverleners die genieten van het sociaal statuut voor gevolg dat zij mits conventionering nog wel in aanmerking komen voor dit sociaal statuut, maar het na pensionering niet meer kunnen aanwenden voor een Sociaal VAPZ. Hierdoor worden zij gestimuleerd om hetzij hun activiteit stop te zetten op het moment van pensionering hetzij zich niet meer te conventioneren. Het eerste effect is in tegenspraak met de betrachting van de overheid om mensen langer beroepsactief te laten blijven, het tweede effect is nadelig voor de samenleving, omdat het medische zorgen voor de bevolking duurder zou maken.

In haar antwoord op een parlementaire vraag van collega en kamerlid Jan Vercammen dd. 3 maart 2016 (mondelinge vraag nr. 776, QRVA 54 066 dd. 14/03/2016, p. 236-238) erkent de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de problematiek. De BVAS heeft een voorstel tot wetswijziging voorgelegd aan de bevoegde minister van Pensioenen, collega Daniël Bacquelaine, waarin gepleit wordt voor een uitzondering voor de RIZIV-voordelen. Tot op heden is deze probleemstelling evenwel niet opgelost en het ziet er niet naar uit dat deze uitzondering vóór eind 2016 zal ingelast worden in de pensioenwet.

Heeft u uw wettelijk pensioen opgenomen en werd uw VAPZ uitbetaald, dan heeft u geen reden om binnen de tariefafspraken van het akkoord artsen – ziekenfondsen te blijven werken. Het verlies aan sociaal statuut kan u compenseren door u te deconventioneren en hogere erelonen te vragen dan de tarieven afgesproken in het akkoord. U kan nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief het akkoord voor het jaar 2017 opzeggen met vermelding van uw motief:

"Verlies sociaal statuut wegens opname pensioen"

U vindt de modelbrief hier terug.

Het RIZIV verduidelijkt deze problematiek nog in een persbericht dd. 12.12.2016.
U kan dit bericht hier nalezen.

1: Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.