Krachtlijnen voor huisartsen (2015)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen voor huisartsen.

 • De honoraria van de artsen worden niet geïndexeerd en blijven gehandhaafd op het niveau van 31.12.2014, met uitzondering van wat volgt
 • Het honorarium voor het openen en beheren van een GMD wordt vanaf 01.02.2015 afgerond van 29,98 EUR naar 30 EUR.
 • De regeling van het GMD+ wordt voor het jaar 2015 verlengd in afwachting van een samenvoeging van het GMD+ en het GMD .
 • In 2015 zal het diabeteszorgtraject concreet worden verruimd tot een zorgcontinuüm. Daarbij wordt een zogenoemd ‘voortraject’ ingevoerd, met als doelgroep alle diabetes type 2-patiënten vanaf de diagnosestelling tot de tenlasteneming in het kader van een diabetesovereenkomst of het sluiten van een zorgtraject. Het bedrag van 20 EUR per betrokken patiënt wordt vanaf 1 februari 2015 ingevoerd voor het opvolgen van die groep patiënten. De toeslag voor de diabetespas wordt hierin geïntegreerd, de omschrijving van de verstrekking 102852 aangepast.
  In de loop van 2015 zal het Begeleidingscomité Zorgtrajecten van de NCGZ nagaan of het zorgmodel kan worden uitgebreid tot andere pathologieën.
 • Het beleid inzake de huisartsenwachtposten wordt verder versterkt.
  • 15 nieuwe huisartsenwachtposten/gelijkwaardige initiatieven kunnen worden gecreëerd
  • Voor eind 2015 zullen de huisartsenwachtposten een afsprakenplan met de spoeddiensten uit de regio moeten opstellen voor een betere stroomlijnen van het gebruik van wachtdiensten, wachtposten en spoeddiensten (modeldocument wordt door de NCGZ uitgewerkt tegen 31.03.2015)
  • De regeling betreffende de beschikbaarheidshonoraria wordt herbekeken; circa 5 miljoen EUR zal worden aangewend voor de verdere uitbouw van de betrokken activiteiten.
 • De TGR dient tegen 30.06.2015 een voorstel te formuleren voor de problematiek van de bijzonder complexe of langdurige raadplegingen
 • Blijven gehandhaafd:
  • de permanentietoeslag (101113) en wachttoeslag (101091)
  • de regeling soft-echelonering (remgeldvermindering bij raadpleging specialist op verwijzing van huisarts)
 • De praktijktoelage bedraagt in 2015 1.672,94 EUR en wordt verhoogd met 500 EUR voor artsen die volledig toetreden tot het akkoord.
 • De telematicapremie bedraagt in 2015 817,20 EUR.
 • Een incentive van 500 EUR wordt bijkomend voorzien voor huisartsen die recht hebben op de telematicapremie en de praktijktoelage, voor zover per praktijk ten minste gemiddeld 100 SUMEHRS per arts in 2015 werden opgeladen en toegankelijk gemaakt via Vitalink of Intermed.
  In 2015 zal het RIZIV een ruime informatiecampagne opzetten en praktische leersessies organiseren om een maximaal aantal artsen vertrouwd te maken met de diverse eHealthtoepassingen.
 • De NCGZ wenst de impact van de wettelijk verplichte sociale derdebetaler vanaf 01.07.2015 voor huisartsraadplegingen van verzekerden met voorkeurregeling strikt op te volgen en te evalueren. DBR zal m.b.t. huisartsraadplegingen, op vraag van de patiënt, elektronisch kunnen worden toegepast voor de chronisch zieken vanaf 01.07.2015.
 • De NCGZ wenst met de regering een tripartite overleg op te starten m.b.t. de bepalingen uit het regeerakkoord inzake de referentiehuisarts.
 • Voor 31.03.2015 zal aan de NCGZ een analyse worden voorgelegd die het mogelijk maakt het sociaal statuut op een meer selectieve wijze toe te kennen om de toetreding tot een akkoord te bevorderen. In afwachting zijn de bedragen van het sociaal statuut als volgt:
  • 4.535 EUR voor artsen die volledig zijn geconventioneerd
  • 2.200 EUR voor de artsen die gedeeltelijk zijn geconventioneerd

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.