Akkoord 2015

Op 22 december 2014 werd het navolgende akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten voor het jaar 2015. Gelet op de moeilijke financieel-economische context en in afwachting van het tijdschema voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, wordt de looptijd van het akkoord beperkt tot 1 jaar.

De tekst van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 kan u hier downloaden

De financiële tabel bij het Akkoord 2015 vindt u hier

De krachtijnen voor huisartsen vindt u hier terug.
De krachtijnen voor specialisten vindt u hier terug.

 

Persbericht BVAS 23.12.2014
Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

Artsen en ziekenfondsen hebben een akkoord ondertekend in een context die zowel op budgettair als op wettelijk vlak aartsmoeilijk lag.

De ondertekening van een akkoord werd extra bemoeilijkt door de eisen van de ziekenfondsen die de vrijheid tot toetreding ervan in vraag stelde. Deze vrijheid is een van de basisprincipes van het akkoordensysteem. Het akkoord werd uiteindelijk beperkt tot het vrijmaken van de middelen die artsen, zowel huisartsen als specialisten, er financieel toe aansporen om toe te treden.

Gezien de totale afwezigheid van financiële middelen om aan de meeste essentiële eisen te voldoen, was het nodig hiervoor overeenkomstige besparingen te realiseren. De aanwezigheid van een derde artsenbank die enkel uit Vlaamse huisartsen bestaat, heeft de onderhandelingen zeker niet vergemakkelijkt. Het is duidelijk dat zonder de vastberadenheid en de diplomatie van de heer Jo DE COCK, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCGZ), er geen ondertekend akkoord tot stand zou zijn gekomen.

Dit akkoord neemt acte van de regeringsbeslissingen en dringt aan dat de NCGZ zou worden geassocieerd met de geplande hervorming van de ziekenhuisfinanciering, van de nomenclatuur en van het Koninklijk Besluit n° 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunde. De NCGZ gaat daarenboven graag in op de verwachtingen van de overheid inzake de promotie van de gezondheidszorg, het online gebruik van de gezondheidszorg, het doelmatig gebruik van geneesmiddelen en het correcte gebruik van de wacht- en urgentiediensten.

De BVAS blijft terughoudend tegenover de verplichte regeling derde betalende die de patiënt minder verantwoordelijk zal maken en zal leiden tot een kosten inducerende overconsumptie, die trouwens door de overheid op € 38 miljoen per jaar wordt geraamd. De BVAS stelt vast dat dit een overheidsbeslissing is die niet tot de bevoegdheden van de NCGZ hoort. De BVAS is verheugd te zien dat de overheid heeft beslist de regeling derde betalende niet uit te breiden naar de chronische zieken, tenzij op vrijwillige basis.

Het akkoord voorziet het behoud van de honoraria op het huidige niveau, zowel voor de huisartsen als de specialisten, behalve voor een beperkt aantal verstrekkingen. Voor de huisarts wordt het honorarium voor het globaal medisch dossier (GMD) afgerond van € 29,98 naar € 30,00 en het GMD+ blijft behouden.

Wat de zorgtrajecten betreft, zal de toekomstige uitbreiding geschoeid zijn op een generische model. In 2015 zal het diabeteszorgtraject worden uitgebreid. Een pre-traject zal worden ingevoerd en de diabetespas zal van € 19,54 op € 20,00 worden gebracht.

15 nieuwe wachtposten zullen kunnen gefinancierd worden en om tot een efficiëntere werking voor alle betrokkenen te komen zullen conventies met de urgentiediensten worden gestimuleerd. Ook is er een budget voorzien voor de problematiek van de raadpleging van lange duur voor dewelke de Technisch Geneeskundige Raad (TGR) tegen 30 juni 2015 een voorstel zal formuleren. Wat de telematicapremie betreft zal het bedrag dat momenteel € 817.20 bedraagt worden toegekend op basis van de huidige criteria, maar een bedrag van € 500 zal worden toegekend aan de huisartsen die minstens 100 Sumehr’ s[1] toegankelijk maken via Vitalink of Intermed. Er zal een campagne worden opgestart voor het gebruik van Recip-e, voor de elektronische aanvraag tot terugbetaling van de geneesmiddelen in hoofdstuk IV en voor de verzekeringsraadpleging van de patiënt. Deze vorming zal worden erkend binnen het kader van de accreditering.

Voor de specialist worden in afwachting van structurele maatregelen sommige besparingen gerecupereerd op de honoraria van de reanimatie en de dialyse. In de radiologie zal de TGR de nomenclatuur diagnostische mammografie aanpassen teneinde een besparing van € 8,5 miljoen te creëren, waarbij een tussenkomst voor hetzelfde bedrag zal worden voorzien voor de financiering de gedigitaliseerde mammografie. Accreditering zal worden bevorderd door het verlagen van de honoraria met 1% van de niet geaccrediteerde specialisten behalve voor hun intellectuele verstrekkingen. De overschrijding van de erelonen in de behandeling van chronische pijn zal worden gecorrigeerd en de eventuele overschrijding in de orthopedie zal worden geëvalueerd.

Dankzij deze besparingsmaatregelen kunnen een aantal opwaarderingen worden voorzien: honoraria van de neuropediaters, van de neurologen en de dermatologen. Een financiering voor de stageplaatsen voor specialisten is voorzien voor 2016. Een telematicapremie van € 500 zal worden toegekend aan de volledig geconventioneerde specialisten. Een delicaat punt voor de Commissie blijven de gevolgen van de transparantiewet. Het akkoord voorziet een overleg betreffende de reglementering waardoor de ziekenfondsen over de facturatiegegevens kunnen beschikken binnen de grenzen van de wet op de privacy en de wettelijke opdrachten van de ziekenfondsen. Een permanente werkgroep zal zich buigen over de werking en de modernisering van het akkoordensysteem.

In deze moeilijke context is de BVAS tevreden met een akkoord waar elke partij zich kan in terug vinden.

 

Dr. Roland Lemye
Voorzitter BVAS

 

Voor bijkomende informatie m.b.t. dit persbericht, gelieve contact op te nemen me
het secretariaat van de BVAS  op 02/644.12.88 of via mail : info@absym-bvas.be

 

[1] Sumehr: Summarized Electronic Health Record

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook