Krachtlijnen voor huisartsen (2016-2017)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen voor huisartsen.

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2016-2017 is op woensdag 27 januari 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
U heeft tot uiterlijk 26 januari 2016 de tijd om u eventueel gedeeltelijk te conventioneren of u te deconventioneren per aangetekend schrijven of via de online webtoepassing van het RIZIV.
Klik hier voor meer informatie.

 

 • De honoraria van de artsen worden niet geïndexeerd en blijven gehandhaafd op het niveau van 31 december 2015.

Chronische zorg

 • Voor patiënten met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45 tot en met 74 jaar wordt het honorarium voor het openen en beheren van een GMD verhoogd van € 30 naar € 55. Aangezien de nodige technische softwareaanpassingen nog moeten gebeuren, zal de verhoging van het GMD-honorarium voor de GMD's die in het eerste semester van 2016 worden geopend of verlengd, in de loop van het tweede semester van 2016 worden uitbetaald. Vanaf 1 juli 2016 zal het verhoogd bedrag van € 55 onmiddellijk kunnen worden aangerekend.

 • Het GMD+ of de preventiemodule wordt geïntegreerd in het GMD.

 • Begin 2016 gaat het voortraject diabetes van start voor patiënten met diabetes type 2 voor wie geen zorgtraject of diabetesconventie van toepassing is. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding van € 20 voorzien voor de opvolging met de patiënt en voor het registreren van de doelstellingen en de nodige klinische en biologische gegevens in het GMD.
  In 2017 zal eenmaal een geanonimiseerde gegevensoverdracht worden georganiseerd om de impact van dit voortraject te evalueren. Op basis van de evaluaties kan het zorgmodel worden uitgebreid tot andere pathologieën.

Niet-planbare zorg

 • Voor de creatie van huisartsenwachtposten wordt een bijkomende schijf in 2016 voorlopig niet toegekend.

 • In de loop van 2016 wordt 95% van het budget aan de huidige wachtposten toegekend.

 • Op basis van een financieel verslag en een externe audit kunnen wijzigingen, die in 2017 in werking zullen treden, in het financieringssysteem van de huisartsenwachtposten worden uitgewerkt in afwachting van een verdere standaardisering van de kosten. Op basis hiervan zal het resterend saldo worden berekend en aan de wachtposten worden toegekend.

 • Nieuwe projecten van huisartsenwachtposten ondergaan hetzelfde lot, mits ze voldaan aan 4 criteria:

  1. voorlegging van een afsprakenplan tegen 31 december 2017 tussen huisartsenwachtposten, wachtdiensten en spoeddiensten i.v.m. organisatie van de zorg, verwijzing, communicatie en dienstverlening.

  2. openingstijden die minstens 61 uren betreffen (volledig weekend van vrijdagavond tot maandagochtend)

  3. voldoende territoriale en populatiedekking

  4. kosten in overeenstemming met de nieuwe regels inzake standaardisering, die voor 31 maart 2016 worden goedgekeurd

 • Er zal tegen 30 juni 2016 een specifiek RIZIV-nummer worden toegekend aan de huisartsenwachtposten waarmee verstrekkingen kunnen worden aangerekend. Individuele aanrekening of centrale inning blijven vooralsnog mogelijk.

 • De beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen zullen vanaf 2017 worden geheroriënteerd.

E-gezondheid

 • De praktijktoelage, de telematicapremie en Sumehr-premie worden samengevoegd, waarbij naast een vast bedrag ook een variabel bedrag wordt ingevoerd naargelang voldaan wordt aan de voorwaarden inzake het effectief gebruik van telematica: d.i. de premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-Health diensten.
 • Deze verhoging dekt eveneens de administratieve kosten m.b.t. de verplichte toepassing van de regeling derdebetaler.
 • De premie is verschuldigd aan huisartsen die aan de huidige voorwaarden van de praktijktoelage voldoen en gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket.
 • Bij de beoordeling van het effectief gebruik van telematica wordt vanaf 1 juli 2016 met volgende 6 parameters rekening gehouden:
  1. gebruik van recip-e
  2. aanvragen geneesmiddelen hoofdstuk IV
  3. elektronische facturatie
  4. informed consent van de patiënt
  5. opladen van sumehrs
  6. elektronisch beheer van het GMD
 • De drempelwaarden van de parameters zullen voor het jaar 2016 voor 1 juli 2016 worden vastgesteld. Voor 2017 zullen deze worden vastgesteld voor 31 december 2016. Klik hier voor de laatste update.
 • Bij realisatie van 3 parameters in 2016 en 4 parameters in 2017 heeft de huisarts recht op € 3.400.
 • Bij realisatie van 5 parameters in 2016 en 6 paramaters in 2017 bedraagt de premie € 4.550.
 • Deze bedragen worden verhoogd met € 500 wanneer voor minstens 200 patiënten in 2016 en minstens 400 patiënten in 2017 Sumehrs worden opgeladen.
 • Huisartsen die enkel voldoen aan de huidige voorwaarden van de praktijktoelage hebben recht op een basispraktijktoelage van € 1.500.
 • Startende artsen zullen vanaf 1 januari 2017 aan deze voorwaarden moeten voldoen. Voor de andere artsen wordt een overgangsregeling tot 2020 voorzien.
 • Haio's behouden het recht op een telematicapremie van € 800, indien ze gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket.
 • Tevens wordt ook voorzien in de ondersteuning van het ICT-gebruik in de eerste lijn door de nodige vormingen en opleidingen te organiseren.
 • Vanaf 1 januari 2018 zou de dienst e-attest voor huisartsen van start gaan, waarbij de aflevering van het getuigschrift voor verstrekte hulp vervangen wordt door een elektronische overmaking aan het ziekenfonds.

Sociaal statuut

 • Voor het sociaal statuut geldt dezelfde minimum activiteitsdrempel als die van de praktijktoelage.
 • Voor 2016 zien de bedragen van het sociaal statuut er als volgt uit:
  • € 4.563,12 voor artsen die volledig zijn geconventioneerd
  • € 2.213,64 voor de artsen die gedeeltelijk zijn geconventioneerd
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.