Krachtlijnen voor specialisten (2015)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuwe akkoord voor artsen-specialisten:

 • De honoraria voor artsen worden niet geïndexeerd
 • De honoraria voor reanimatie (artikel 13 §1, verstrekking 211525 uitgezonderd) worden verminderd met 18,55% vanaf 01.02.2015 (regeringsmaatregel) en tot de technische geneeskundige raad een structureel alternatief heeft uitgewerkt.
 • De honoraria voor dialyse worden verminderd met 8,5% vanaf 01.02.2015 (regeringsmaatregel) en tot de technische geneeskundige raad en de ziekenhuizen een structureel alternatief zullen hebben uitgewerkt.
 • De uitgaven voor de diagnostische mammografieën worden in de medische beeldvorming verminderd met 8,5 miljoen euro (budget infra met eenzelfde bedrag gecompenseerd).
 • De honoraria voor de verstrekkingen van niet-geaccrediteerde artsen, met uitzondering van de raadplegingen en toezichtshonoraria, worden verminderd met 1% vanaf 01.02.2015.
 • Een bijkomende inspanning inzake chronische pijnbehandeling wordt doorgevoerd ten belope van 2 mio EUR op jaarbasis.
 • Als de huidige trend zich voortzet, zullen tegen 30.06.2015 maatregelen worden voorbereid om eventuele overschrijding van de geraamde impact van de herziening van de nomenclatuur orthopedie bij te sturen
 • De forfaitaire honoraria voor opname medische beeldvorming en klinische biologie worden verminderd tot 67% in geval van heropname binnen de 10 dagen van een patiënt in hetzelfde ziekenhuis.
 • Volgende positieve maatregelen zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd:
  • Digitalisering mammografiëen (8,5 mio euro)
  • Testen klinische biologie (aspergillus, legionella, paraproteinemie, CMV,EBC, mycobacterium tuberculosis en E Coli 0157, HCG) voor een bedrag van 0,413 mio euro;
  • Testen hematologie (1,179 mio euro)
  • Herwaardering honoraria neuropediatrie (1,190 mio euro)
  • Herziening nomenclatuur dermatologie chronische aandoeningen en chirurgische verstrekkingen (3,853 mio euro);
  • Herwaardering raadpleging neurologie (1,610 mio euro);
  • Opheffing cumulatieverbod tussen toezicht in G-dienst en kleine ingrepen (1,178 mio euro)
  • Opwaarderen bezoek specialist aan een patiënt in RVT op verzoek huisarts (0,316 mio euro)
  • Tenslotte zal een oplossing worden geboden aan de problematiek van living donor (0,263 mio euro).
 • In 2015 zal een reglementering worden voorbereid om vanaf 2016 een forfaitaire vergoeding in te voeren per begeleide ASO met een erkend stageplan, waarmee een einde wordt gesteld aan de situatie waarbij in geen tegemoetkoming is voorzien voor de opleiding van artsen-specialisten in niet-universitaire ziekenhuizen.
 • Omwille van de lage conventioneringsgraad in verschillende specialismen, zal een overleg worden opgestart tussen vertegenwoordigers NCGZ en de betrokken beroepsverenigingen om mogelijke initiatieven voor de toekomst voor te bereiden
 • Een jaarlijkse telematicapremie ten belope van 500 euro wordt toegekend aan de artsen-specialisten die volledig geconventioneerd zijn en die actief deelnemen aan de registratie van medische gegevens inzake projecten vastgesteld door de NCGZ (o.m. safe, orthopride, qermid, diabetes, …).
 • Er zal een regeling inzake honorariumsupplementen bij bepaalde verstrekkingen zoals borstreconstructie na kanker worden vastgesteld.
 • Voor 31.03.2015 zal aan de NCGZ een analyse worden voorgelegd die het mogelijk maakt het sociaal statuut op een meer selectieve wijze toe te kennen om de toetreding tot een akkoord te bevorderen. In afwachting zijn de bedragen van het sociaal statuut als volgt:
  • 4.535 EUR voor artsen die volledig zijn geconventioneerd
  • 2.200 EUR voor de artsen die gedeeltelijk zijn geconventioneerd
 • Volgende aanbevelingen worden opgenomen:
  • de NCGZ neemt akte van het voornemen van de regering om het wettelijk verbod om ereloonsupplementen te factureren in 2- en meerpersoonskamers uit te breiden tot daghospitalisatie tegen 30.06.2015
  • de NCGZ wenst betrokken te worden bij de concretisering van de aanpassing van de zogenaamde transparantiewet waarvan de inwerkingtreding werd verdaagd tot 01.07.2015
  • de NCGZ zal een regeling uitwerken i.v.m. het aanrekenen van supplementen voor verstrekkingen inzake klinische biologie, pathologische anatomie en genetische onderzoeken
  • de NCGZ dringt erop aan dat de DGEC de nodige controles en doorlichtingen zou uitvoeren inzake de aanrekening van honoraria bij een verblijf op intensieve zorgen. Ze wenst ook de aanbevelingen van de DGEC inzake de analyse van de financering van de spoeddiensten prioritair te behandelen. Tenslotte wenst de NCGZ dat de nodige inspecties zouden wroden gevoerd om na te gaan of de voorwaarden i.v.m. de aanwezigheid of beschikbaarheid van artsen-specialisten alsook inzake het gebruik van welbepaalde geautomatiseerde POC-testen, daadwerkelijk worden nageleefd. 
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.