Artsen-Ziekenfondsenakkoord 2016-2017

23.12.2015

In de nacht van maandag op dinsdag 22 december 2015 zijn we in de Medicomut toch nog tot een akkoord gekomen. Intussen is het Akkoord in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het huidige akkoord eindigt op 31 december 2015, 
maar het nieuwe Nationaal Akkoord 2016-2017 treedt niet automatisch in voege vanaf 1 januari 2016. Wat nu?

Het nieuw akkoord moet eerst in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Vanaf dan beschikt elke arts over 30 dagen om zijn eventuele weigering tot toetreding tot het nieuw akkoord kenbaar te maken. Het akkoord is op 27 januari 2016 gepubliceerd. U heeft dus tot uiterlijk vrijdag 26 februari 2016 de tijd om u al dan niet te conventioneren.
15 dagen later treedt het akkoord in elk arrondissement in werking indien niet meer dan 40 % van de artsen geweigerd heeft toe te treden tot het akkoord.

Artsen die momenteel geconventioneerd zijn maar zich willen deconventioneren voor het nieuwe akkoord, zullen ook na 1 januari hun honoraria niet vrij kunnen bepalen. Pas op het moment dat hun weigering tot toetreding betekend is, kunnen zij vrije honoraria aanrekenen.

 

U vindt hier de krachtlijnen van het nieuwe akkoord 2016-2017 voor huisartsen.
U vindt hier de krachtlijnen van het nieuwe akkoord 2016-2017 voor artsen-specialisten.

U kan de volledige tekst van het Akkoord 2016-2017 hier raadplegen.

Binnen een erbarmelijke budgettaire context kon er uiteindelijk toch nog een akkoord gesloten worden. De onderhandelingen kenden momenten van hoogspanning. De BVAS eert de onvermoeibare inzet van de Heer De Cock en de kwaliteitsvolle contacten met de strategische cel van Minister De Block. De uitgaven van de ziekteverzekering zijn strikt vergrendeld via een afschaffing van de index en een groeinorm van 1,5%, wat lager is dan de reële groei van de uitgaven.

Ondanks alles hebben we toch een aantal maatregelen in het huidig akkoord kunnen opnemen die, bij gebrek aan een behoorlijke financiering van nieuwe initiatieven, nieuwe innoverende werven openen die het ten laste nemen van de patiënten en  de toegankelijkheid van de zorg verbeteren.

Voor de chronische zieken wordt het globaal medisch dossier financieel opgewaardeerd en de in het e-gezondheidsplan van minister De Block opgenomen beslissingen worden ook ingewerkt in het globaal medisch dossier. Het accent wordt gelegd op de bevordering van geïntegreerde zorgen in het domein van de chronische pathologieën, meer bepaald wat diabetes betreft. Het dossier m.b.t de huisartsenwachtposten, dat ten gevolge van de bevriezing van hun budget door de minister op het voorplan kwam, heeft een elegante oplossing gevonden. Ze biedt garanties voor de duurzaamheid van het systeem, voor de goedkeuring van de wachtposten die hun erkenningsaanvraag binnen het RIZIV reeds hadden ingediend. Ze laat ook de erkenning toe van nieuwe wachtposten op voorwaarde dat ze een lastenboek respecteren dat rekening houdt met een voldoende beschikbaarheid voor de bevolking tijdens het weekend, met het creëren van een kader voor een protocolakkoord met de urgentiediensten van de ziekenhuizen en met een standaardisering van de kosten.

Er worden maatregelen genomen inzake de toegankelijkheid van de zorgen, onder meer door het verbeteren van de transparantie via het creëren van een systeem van raming van de honoraria. Die raming van de honoraria zal vooraf aan de gehospitaliseerde zieken worden voorgelegd. Zij geldt als een wederzijds engagement tussen de patiënt en de arts.  In dezelfde geest zullen de partners van het akkoord artsen-ziekenfondsen de komende twee jaar een analyse ten gronde maken van alle problemen en moeilijkheden die samenhangen met de facturatie van de vrije honoraria.

Als garantie werden de voorwaarden van de opzeggingsvoorwaarden verduidelijkt met inbegrip van de automatische ontbinding van het akkoord bij wettelijke of reglementaire tussenkomst in de sector van de ereloonsupplementen of de uitbreiding van de verplichte regeling derdebetaler en indien er besparingen zouden worden opgelegd die buiten de in voege zijnde wettelijke regeling vallen inzake het respecteren van de budgettaire doelstellingen.

Tot slot, het betreft een akkoord dat, ten gevolge van de budgettaire onmogelijkheid om aan een aantal noden tegemoet te komen, in elk geval toelaat om te trachten te innoveren wat de relaties tussen artsen, patiënten en ziekenfondsen betreft in verband met alles wat de ereloonfacturatie en de zorgtoegankelijkheid van de patiënten betreft.

Dr. Jacques de Toeuf, voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht