Ziekenhuisnetwerken en laagvariabele zorg (Persbericht BVAS)

05.04.2018

BVAS waarborgt de strategische en operationele betrokkenheid van artsen in het beheer van de nieuwe ziekenhuisnetwerken en optimaliseert de wet op de laagvariabele zorg

De BVAS is tevreden over het wettelijk kader voor de hervorming van de ziekenhuizen. De BVAS is erin geslaagd om de eisen door te drukken die zij tijdens de onderhandelingen op tafel legde. Het medezeggenschap van de nieuwe medische raden van de ziekenhuisnetwerken wordt fors uitgebreid. Dankzij de BVAS blijven de bestaande afspraken over supplementen ook mogelijk op de forfaitaire honoraria voor laagvariabele zorg.

Vorige week zette de federale ministerraad het licht op groen voor twee wetsontwerpen die cruciaal zijn in de hervorming van de ziekenhuissector. Aan de wetteksten gingen lange en moeilijke onderhandelingen vooraf. De ziekenhuisbeheerders stelden zich allesbehalve constructief op en wilden niets weten van medebeheer door artsen in de ziekenhuisnetwerken. Het negatieve standpunt van de beheerders is absurd. De Mayo Clinic en de Cleveland Clinic, bijvoorbeeld, de twee beste ziekenhuizen van de VS, worden geleid door een arts.

Minister De Block volgde wel de visie van medebeheer door de artsen. Ze aanvaardde het consensusmodel dat de BVAS heeft voorgesteld. Over 16 van de 18 punten in artikel 137 van de ziekenhuiswet zal beslist worden met een gewone meerderheid op de bank van de raad van bestuur én op de bank van de medische raad van de nieuwe ziekenhuisnetwerken. Het gaat dan onder meer om punten zoals de benoeming van de hoofdarts, het vaststellen van de behoeften inzake de medische uitrusting en de aankoop en vernieuwing ervan, tot het sluiten of verhuizen van ziekenhuisdiensten.

In de huidige ziekenhuiswet had de medische raad alleen een verzwaard adviesrecht (met twee derde meerderheid) over 6 van die 18 items. Er zal in de toekomst dus meer rekening met de artsen gehouden moeten worden. De BVAS zal zich inspannen om deze realisatie in  goede verstandhouding en geïntensifieerd overleg met de ziekenhuiskoepels te realiseren.

Wat de laagvariabele zorg betreft, het tweede wetsontwerp dat de ministerraad vorige vrijdag goedkeurde, haalt de BVAS voor het grootste gedeelte haar slag thuis. Artsen behouden het recht om supplementen aan te rekenen op de forfaitaire honoraria voor laagvariabele zorg en elke zorgverlener zal op objectieve manier geïnformeerd worden over zijn aandeel in de forfaitaire honoraria. Er blijft nog wel een discussiepunt over het vaststellen van de hoegrootheid van het bedrag waarop supplementen mogen worden aangerekend.

Deze belangrijke realisaties die de BVAS kon afdwingen, tonen aan dat haar constructieve en doortastende opstelling, gecombineerd met een ruime expertise en jarenlange ervaring in onderhandelingen binnen de sectoren gezondheidszorg en sociale zaken, vruchten afwerpt.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht