Accreditering - Accrediteringsaanvraag toekomstig erkende of pas erkende artsen-specialisten

Als beginnend arts kun je bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, afdeling “Accreditering”, een aanvraag voor voorlopige accreditering (de duurtijd is 1 jaar) indienen vanaf het moment van je aanvraag tot erkenning als specialist tot 3 maanden na het bekomen van deze erkenning. Je moet je wel eerst inschrijven bij een LOK-groep.

Het aanvraagformulier voor de voorlopige accreditering kan je hier downloaden.

Voor je “voorlopige” accreditering stuur je vanaf de dag dat de erkenning is aangevraagd tot uiterlijk drie maanden na je erkenning naar het RIZIV:

  • het nummer van de LOK (Lokale Kwaliteitsgroep) waartoe je behoort;
  • je bankrekeningnummer waarop het forfaitair bedrag gestort kan worden.

Op deze manier kun je genieten van een voorlopige accreditering voor één jaar. Indien je jouw accreditering gelijktijdig met je erkenning hebt aangevraagd, begint deze te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin het RIZIV kennis heeft genomen van de beslissing van de FOD Volksgezondheid. Bij een latere aanvraag, de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag.

Zie ook op de website van het RIZIV: www.riziv.fgov.be onder: “zorgverleners/geneesheren- accreditering- individuele accreditering”.

De voorwaarden om na de voorlopige accreditering van 1 jaar voort geaccrediteerd te worden voor een periode van 3 jaar worden hierna opgesomd. Aan die voorwaarden dien je ook te voldoen tijdens het jaar van je voorlopige accreditering:

Op het vlak van je praktijkvoering:

  • Alle nuttige medische gegevens betreffende diagnose en behandeling aan de huisarts die door de patiënt wordt geraadpleegd of die hem verzorgt, meedelen en met hem uitwisselen.
  • Je volledige medewerking verlenen aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie georganiseerd door je ambtsgenoten: deelname aan LOK-groepen.
  • Tijdens het voorgaande kalenderjaar de voor je specialisme voorziene minimale activiteitsdrempel hebben bereikt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de eerste vier praktijkjaren en op het einde van de loopbaan (op aanvraag). De artsen erkend voor meerdere specialiteiten mogen de activiteitsdrempel kiezen van één van hun specialiteiten.
  • Geen herhaalde opmerkingen van de profielencommissies gehad hebben.

Op het vlak van de navorming:

  • Tenminste 20 Credit Points (CP) per 12 maand bewijzen door een individueel aanwezigheidsblad,
  • waarvan minstens 3 CP in de rubriek ethiek en economie.
  • Lid zijn en minimum 2 bijeenkomsten/jaar bijwonen van een LOK-groep (één uur LOK = 1 CP) met een maximum van 8 CP per jaar.

Je accreditering gaat in op de 1e dag van de maand, volgend op de goedkeuring van de aanvraag en loopt over een periode van 3 jaar. Je moet dus om de 3 jaar een verlenging van je accreditering aanvragen. Deze aanvraag moet ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van je lopende accrediteringsperiode worden ingediend. Op het einde van je loopbaan, van zodra je geniet van een pensioen, heb je de mogelijkheid je accreditering aan te vragen voor de duur van 1 of 3 jaar. De voorwaarde van een minimale activiteit valt dan weg.

Goed op te weten:

Het Vlaams Artsensyndicaat organiseert doorheen het jaar verschillende navormingsactiviteiten, erkend door de accrediteringscommissie. Leden van het VAS genieten gratis deelname. Via de webtoepassing van het RIZIV kan je navormingsactiviteiten opzoeken waarvoor een erkenningsaanvraag is ingediend. Via het beveiligde deel van de webtoepassing kan je overigens ook je geregistreerde deelnames raadplegen alsook erkenningsaanvragen voor buitenlandse navormingsactiviteiten en publicaties indienen en opvolgen

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook