Accreditering - Accrediteringsaanvraag gevestigde huisartsen

De huisartsen die wensen geaccrediteerd te worden moeten blijk geven van een continue vorming. De geneesheer moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vóór het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die periode, 60 credit points hebben verworven. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden.

1. Eerste aanvraag

De huisarts die wenst geaccrediteerd te worden dient daartoe een accrediteringsaanvraag in door middel van de daartoe geëigende documenten waarin hij onder meer verklaart dat hij:

  • een medisch dossier per patiënt bijhoudt en alle gegevens van dat dossier die nuttig zijn voor het vaststellen van de diagnose en van de behandeling, uitwisselt met elke andere arts die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt;
  • een hoofdactiviteit als huisarts uitoefent en de effectieve continuïteit van de verzorging verzekert;
  • tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 contacten per werkdag (raadplegingen en bezoeken) heeft bereikt (1.250 per jaar). Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge geneesheren tijdens de eerste vier praktijkjaren;
  • geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens de door de commissie vastgestelde criteria;
  • meewerkt aan initiatieven voor het evalueren van de kwaliteit die worden georganiseerd door de ambtsgenoten.

De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(-en) en de duur van de hoofdactiviteit.

2. Verlenging

De verlenging wordt aangevraagd via de online webtoepassing Accreditering.

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend bij de accrediteringsstuurgroep. Als deze periode niet strikt wordt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dossier tijdig kan worden geverifieerd zodat desgevallend bijkomende informatie gevraagd kan worden over dossiers die niet aan de gestelde criteria zouden voldoen.

3. Credit points

Binnen een referentieperiode van 12 maanden moet de huisarts 20 CP's verwerven. Hierin zitten verplicht 3 CP's in de rubriek ethiek en economie en minimum 2 deelnames aan de LOK (lokale kwaliteitsgroep 'Peer review').
Binnen de referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK waarbij hij is ingeschreven:
 

  • er wordt 1 CP toegekend per uur deelname, met een maximum van 2 CP's per vergadering;
  • een LOK-vergadering moet ten minste één uur duren;
  • per jaar moeten er dus minimaal 2 CP's via de LOK worden verworven. Het maximaal aantal CP's dat via deelname aan de LOK mag worden verworven is beperkt tot 8 CP's;
  • de verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP's toe wanneer de vergadering ingaat op initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK-vergaderingen blijft evenwel beperkt tot 8 CP's.

 

Vanaf januari 2024 kan u als huisarts een verdubbeling van de C.P.'s krijgen wanneer u deelneemt aan een LOK-sessie die gekoppeld is aan de promotie van een kwaliteitsvol antibioticabeleid. Meer informatie hierover vindt u hier.

4. Activiteitsdrempel

Voor algemene geneeskunde 003-004 geldt 1 250 contacten.

5. Duur van de accreditering

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook