Accreditering - Accrediteringsaanvraag gevestigde artsen-specialisten

De artsen-specialisten die wensen geaccrediteerd te worden moeten blijk geven van een continue vorming. Hij moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vóór het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het verstrijken van die periode, 60 credit points (CP's) hebben verworven. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden.

1. Eerste aanvraag

De arts-specialist die wenst geaccrediteerd te worden dient een accrediteringsaanvraag in via de geëigende documenten, waarin hij onder meer verklaart dat hij:

  • alle nuttige medische gegevens inzake diagnose en behandeling per patiëntendossier aan de algemeen geneeskundige die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt, meedeelt en met hem uitwisselt;
  • zijn volledige medewerking verleent aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie georganiseerd voor de betrokken discipline door de ambtsgenoten;
  • tijdens het voorgaande kalenderjaar een bepaalde activiteitsdrempel zoals voorzien voor zijn specialisme heeft bereikt. Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge artsen tijdens de eerste vier praktijkjaren;
  • geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens door de commissie vastgestelde criteria.

De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(-en) en de duur van de hoofdactiviteit.

2. Verlenging

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend bij de accrediteringsstuurgroep. Als deze periode niet strikt wordt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dossier tijdig kan worden geverifieerd zodat desgevallend bijkomende informatie gevraagd kan worden over dossiers die niet aan de gestelde criteria zouden voldoen.

3. Credit points

Binnen een referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer-specialist 20 CP's verwerven. Hierin zitten verplicht 3 CP's in de rubriek ethiek en economie en minstens 2 deelnames aan de LOK. Binnen de referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lokale kwaliteitsgroep 'Peer review') waarbij hij is ingeschreven:

  • er wordt 1 CP toegekend per uur deelname, met een maximum van 2 CP's per vergadering;
  • een LOK-vergadering moet ten minste één uur duren;
  • per jaar moeten er dus minimaal 2 CP's via de LOK worden verworven. Het maximum aantal CP's via deelname aan de LOK mag worden verworven is beperkt tot 8 CP's.
  • de verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP's toe wanneer de vergadering ingaat op de initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK-vergaderingen blijft evenwel beperkt tot 8 CP's.

Raadpleeg de tabel met de toekenning van CP's in functie van het type van activiteit.

4. Activiteitsdrempel
 

Specialismen
Kwalificatie Specialisme Contacten of prestaties
100 ANESTHESIOLOGIE 500 OF 10.000 K
140 HEELKUNDE 900 of 13.000 K en/of 16.000 N
170 NEURO-CHIRURGIE 700 of 9.300 K
210 PLASTISCHE HEELKUNDE 800 of 12.000 K
340 GYNAECOLOGIE 1.250
370 OPHTALMOLOGIE 1.250
410 O.R.L. 1.250
450 UROLOGIE 1.250 of 12.000 K
480 ORTHOPEDIE 1.200 of 20.000 N
520 STOMATOLOGIE 800 of 12.000 K
550 DERMATOLOGIE 1.500
580 INWENDIGE GENEESKUNDE 1.000
620 PNEUMOLOGIE 1.000
650 GASTRO-ENTEROLOGIE 800
690 PEDIATRIE 1.000
730 CARDIOLOGIE 1.200
760 NEUROPSYCHIATRIE Zie neurologie of psychiatrie
770 NEUROLOGIE 1.000
780 PSYCHlATRIE 600
790 REUMATOLOGIE 1.250
830 FYSISCHE GENEESKUNDE 1.250
860 KLINISCHE BIOLOGIE *
870 ANATOMO-PATHOLOGIE 1.250
930 RONTGENDIAGNOSE 1.250 of 125.000 N
960 RADIOTHERAPIE 400 punten
    1 consultatie 1 punt
    1 stimulatie 4 punten
970 NUCLEAIRE GENEESKUNDE 625
  Of 13 uren klinische activiteit per week

 

1. De artsen erkend voor meerdere specialiteiten mogen de activiteitsdrempel kiezen van één van hun specialiteiten.
2. De activiteitsdrempels zijn het resultaat van een berekening die voor alle specialismen dezelfde basis (percentiel) had.
* Klinische biologie: ten minste 13u/week als klinisch bioloog werkzaam zijn in een door het RIZIV erkend laboratorium voor klinische biologie.

Voor wat betreft de recent erkende specialismen werden de volgende voorstellen uitgewerkt door de accrediteringsstuurgroep (Doc. AS 2007/11ter).

Voor de artsen-specialisten, houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, de artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde en de artsen-specialisten in de acute geneeskunde: 13 uren klinische activiteit per week in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

Voor de artsen-specialisten in de geriatrie wordt de minimumactiviteit vastgesteld op 13 uur klinische activiteit in een dienst geriatrie van een erkend ziekenhuis of in een geriatrisch dagziekenhuis.
Voor de artsen die erkend zullen worden als geneesheer-specialist in de medische oncologie wordt de minimumactiviteit vastgesteld op 13 uur klinische activiteit.

5. Duur van de accreditering

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook