Akkoord 2022-2023

Dinsdagavond 21 december 2021 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord afgesloten voor 2022 en 2023. We geven u graag een beknopte toelichting over het nieuw akkoord.

In de eerste plaats zullen de tarieven van de honoraria voor de geconventioneerde artsen met 0,73 % stijgen. Verder worden een aantal technische aanpassingen in de nomenclatuur voorgesteld.

Inhoudelijk bevat het akkoord volgende belangrijke oriëntaties met betrekking tot de organisatie van de zorg:

  • Het komende jaar zal een aantal maatregelen inzake doelmatige zorg worden uitgevoerd, o.m. via een aanpassing van de overeenkomst inzake dialyse, de goedkeuring van een overeenkomst inzake thuishospitalisatie, de bevordering van thuismonitoring inzake slaapapneu, het stimuleren van het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen en biosimilars, het uitbreiden van de leeftijdscategoriëen voor het GMD voor chronische patiënten;
  • Transversale en multidisciplinaire projecten met betrekking tot secundaire en tertiaire preventiede worden in de loop van 2022 geïmplementeerd, o.m. inzake diabetes, obesitas, perinatale zorgtrajecten voor kwetsbare vrouwen, psychiatrische zorg en somatische zorg voor kinderen en jongeren, pulmonaire revalidatie. Hiervoor is een budget van € 48,6 miljoen beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners;
  • In het kader van het aangekondigde meerjarenbudget zal in 2023 prioritair worden ingezet op een herwaardering van de raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten en de versterking van het zorgteam rond de huisarts. Dit laatste is gekaderd in een perspectief van een veranderend organisatie- en financieringsmodel van de huisartsgeneeskunde. Hiervoor zal in 2023 een structureel budget worden voorzien van € 100 miljoen;
  • Op basis van de lessen van de nog steeds aanwezige COVID-19-crisis voorstellen zal de organisatie van een strategische reflectie worden ontwikkeld met betrekking tot de uitbouw van een aangepast organisatiemodel voor de zorg. Hierbij moeten piekmomenten beter worden opgevangen en wordt uitstel van zorg vermeden. Ook moet in dit kader de nodige aandacht worden besteed aan een toekomstgericht manpowerbeleid;
  • De wachtposten en samenwerkingsverbanden van huisartsen worden versterkt. De samenwerkingsverbanden zullen op 1 januari 2024 operationeel moeten zijn. Hiertoe worden de nodige overlegmomenten voorzien tussen alle betrokkenen om een maximaal draagvlak te verzekeren. Het stelsel van de weekwachten zal vanaf 2022 worden uitgebreid. Hiertoe is een bedrag van € 3,8 miljoen beschikbaar;
  • De formele en inhoudelijke kwaliteit van het GMD wordt verbeterd didactische tools ter beschikking te stellen en een GMD-startpremie aan beginnende artsen toe te kennen;
  • Tele-consultaties en tele-expertise op basis van adequate organisatie- en financieringsmodellen worden verder ontwikkeld.

 

Hervorming nomenclatuur

De hervorming van de nomenclatuur is uiteraard een cruciaal thema van het akkoord. Dit kan bovendien niet los worden gezien van andere aspecten zoals de aanpassing van de ziekenhuisfinanciering en de problematiek van de ereloonsupplementen of van de afdrachten op honoraria. Concreet zullen tijdens de looptijd van het akkoord, in samenwerking met alle stakeholders, volgende belangrijke stappen worden gezet:

  1. herweging van de verschillende verstrekkingen van de nomenclatuur wordt zowel op intradisciplinair als op interdisciplinair niveau doorgevoerd.
  2. het vaststellen van het professioneel gedeelte respectievelijk het kostengedeelte van de honoraria van de verstrekkingen uit de nomenclatuur.

 

Inzake klinische biologie en medische beeldvorming met zware apparatuur zal gewerkt worden aan een nieuw financieringsmodel.

Wat het kostengedeelte van de honoraria betreft zal een co-governancemodel worden voorbereid.

De hervorming zal ook voorstellen uitwerken inzake nieuwe financieringsvormen in de eerste lijn. Ook de financiering van het accrediteringssysteem zal worden aangepast.

Het objectief is om in de loop van 2024 van start te kunnen gaan met een nieuwe nomenclatuur.

Toegankelijkheid 

Uiteraard besteedt het akkoord ook ruime aandacht aan het waarborgen van de toegankelijkheid voor de verzekerden.

In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan de nieuwe wettelijke bepalingen die de zorgverleners verplicht om op de getuigschriften van verstrekte hulp melding te maken van de aangerekende supplementen. De NCAZ wenst ook het overleg met andere stakeholders en de regering op te starten met betrekking tot de afremming van het gebruik van ereloonsupplementen, zowel in de ziekenhuissector als in de ambulante sector.

Vanaf 2022 wordt ook het verbod op toepassing van de derde betalersregeling voor raadplegingen en bezoeken op te heffen.

Het principe om ambulante zorg, die alleen in een ziekenhuisomgeving kan worden uitgevoerd tegen conventietarieven, in ieder ziekenhuis tegen conventietarieven aan te bieden zal worden verankerd.

Tenslotte wordt ook een budget uitgetrokken van € 5,5 miljoen voor selectieve toegankelijkheidsmaatregelen die in de loop van 2022 zullen worden ingevoerd.

Administratieve vereenvoudiging

Ook wordt verder gewerkt aan het actieplan administratieve vereenvoudiging voor de artsen, inzonderheid met betrekking tot voorschrijfformaliteiten van geneesmiddelen en tot elektronische attestering van arbeidsongeschiktheid.

Moderniseren

Tot slot wenst de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen of Medicomut haar werking te moderniseren, een verjonging door te voeren en een beter genderevenwicht tot stand te brengen. 

U kan het volledig Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2022-2023 hier raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.