Arts in opleiding - Aangifte personenbelasting?

Artsen in opleiding hebben een loontrekkend statuut. Tijdens de opleiding ontvangen aso's en haio's voor hun geleverde prestaties een loonfiche 281.10 die in de aangifte personenbelasting moet worden aangegeven. Hoe vul je je aangifte in? Welke kosten zijn aftrekbaar?

De aangifte kan ingevuld worden op papier op het daartoe bestemde aangifteformulier. Als je geen papieren exemplaar gekregen hebt kan je een exemplaar aanvragen bij het belastingkantoor.

Veel eenvoudiger is het om je aangifte personenbelasting elektronisch in te vullen en te versturen via de website www.taxonweb.be.

Op deze website heeft men 2 mogelijkheden om toegang te krijgen tot de aangifte: met of zonder elektronische identiteitskaart.

 1. met elektronische identiteitskaart (eID)
  Wat heb je nodig?
  • identiteitskaart
  • eID kaartlezer (om deze te installeren kan je surfen naar http://eid.belgium.be)
  • pincode
    
 2. zonder elektronische identiteitskaart (eID)

Surf naar tax-on-web en registreer je op de federale portaalsite om een persoonlijke toegangscode te krijgen. Deze persoonlijke toegangscode noemt een token. Klik op de onthaalpagina van tax-on-web “token aanvragen”.

Om je te registreren heb je een identiteitskaart nodig en moet je een gebruikersnaam en paswoord kiezen. Na de registratie vraag je een token aan en deze wordt binnen de 10 dagen na aanvraag per post toegestuurd.

Voorstel van aangifte

Het is mogelijk dat  u van de fiscus een brief ontvangen heeft waarin zij u een voorstel van aangifte doen. Wanneer u op deze brief niet reageert, wordt uw aanslag opgemaakt zoals in hun brief voorgesteld. Bij hun voorstel van aangifte is het mogelijk dat de fiscus u bepaalde belastingverminderingen niet toekent aangezien zij dit niet kunnen weten. Om dit te vermijden krijgt u van de fiscus 30 dagen om te reageren op hun voorstel. Kijk dit dus zeker na.

Wanneer indienen?

Uiterste datum van indiening Papieren aangifte TOW burger TOW mandataris (*)
 Personenbelasing AJ 2014  26 juni 2014  16 juli 2014  31 oktober 2014

(*) TOW mandataris betekent indiening van uw aangifte personenbelasting via tax-on-web door  uw accountant
 

In welk vak geef ik mijn loonfiche aan?

Een HAIO/ASO geeft zijn loonfiche aan in vak IV Wedden, lonen in de aangifte personenbelasting.  Neem de codes die vermeld staan in uw belastingaangifte over in de aangifte personenbelasting.
 

Wettelijk forfait of werkelijke kosten?

Een typisch misverstand is dat het bewijzen van beroepskosten alleen lonend is voor zelfstandigen. Niets is minder waar. Niet alleen een zelfstandig arts maar ook een ASO/HAIO die onder het statuut van werknemer valt kan gebruik maken van de werkelijke beroepskosten. Wie de werkelijke beroepskosten in het aangifteformulier wil vermelden moet dat expliciet aanvragen door de juiste code op de belastingaangifte in te vullen.

Hoe wordt het wettelijk forfait berekend?

Het wettelijk kostenforfait wordt berekend aan de hand van percentages toegepast op het bruto-inkomen en kent voor werknemers (HAIO/ASO) een absoluut maximum van 3.900 euro (AJ 2014). Om te genieten van het wettelijk forfait moet men niets aangeven in de belastingaangifte. De fiscale aftrek van het forfait gebeurt automatisch.

Voor het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014, wordt het forfait als volgt berekend:

Inkomen in €                            Forfaitair kostenpercentage
5.650 28,7%
5.650 tot 11.220 10%
11.220 tot 18.670 5%
vanaf 18.670 3%
maximum €3.900 (bedrijfsleider €2.340)

 

Met een voorbeeld wordt dit duidelijker:

Stel dat je een belastbaar jaarloon (bruto min sociale zekerheidsbijdragen) hebt van €35.000. Je forfait bedraagt dan:

28,7% op de eerste schijf van €5.650 =>€1.621,55 
+10% op de schijf van €5.650 tot €11.220 => €557 
+5% op de schijf van €11.220 tot €18.670 => €372,50
+3% op de schijf boven €18.670 => €489,90 

Totaal => €3.040,95 

Wanneer je meer kosten maakt dan dit bedrag om een inkomen gerelateerd aan uw beroep te verwerven is het de moeite om de werkelijke beroepskosten te berekenen en aan te geven in code 1258 van uw belastingaangifte. Let wel op berekenen volstaat niet, want je moet deze kosten natuurlijk kunnen bewijzen, bijvoorbeeld a.d.h.v. facturen of bankafschriften. Denk er dus telkens aan als er iets wordt aangekocht van hiervan een factuur, kwitantie, ontvangstbewijs te vragen.
 

Wat zijn werkelijke beroepskosten?

Naast de forfaitaire kosten kan je ook de werkelijke beroepskosten bewijzen. Deze kunnen namelijk een optimalisatie met zich meebrengen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het noodzakelijk is om goed al de bewijsstukken kwitanties en facturen te bewaren.

Kosten zijn maar fiscaal aftrekbaar als ze voldoen aan 4 voorwaarden:

 1. De kosten moeten verband houden met de beroepswerkzaamheid. Privé-uitgaven zijn dus uitgesloten. Bij gemengde uitgaven komt enkel het beroepsdeel in aanmerking.
 2. Tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen
 3. Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
 4. Echtheid en bedrag moeten bewezen worden. Dit kan aan de hand van facturen, kwitanties ontvangstbewijzen,…

 

Bedrijfsmiddelen met een levensduur van meer dan een jaar en een aanschaffingswaarde van meer € 250 worden niet eenmalig in kosten opgenomen in het jaar van de aankoop. De kost wordt gespreid in de tijd over de gebruiksduur. We spreken hier over investeringen. De spreiding in de tijd noemen we afschrijven. Via de afschrijvingen wordt zo elk jaar een gedeelte van de aankoopprijs als beroepskost opgenomen.

De meest courante afschrijvingspercentages zijn:

Praktijk en gebouwen 3%
Meubilair en apparaten 10%
Rollend materiaal 20%
Klein materiaal en bureelmateriaal 33%

 

Enkele soorten aftrekbare kosten:

 • Autokosten:
  Voor verplaatsingen voor woon-werkverkeer geldt een forfait van €0,15.
  Voor beroepsverplaatsingen zoals naar een congres dienen de werkelijke kosten bewezen te worden.  
 • Kosten van huisvesting: huur kantoor, onroerende voorheffing, elektriciteit, gas, water, brandverzekering (let wel op dat in de huurovereenkomst toegestaan is om de huur in te brengen als beroepskost)
 • Congressen, symposia
 • Kantoormateriaal
 • Telefoonkosten
 • Bijdragen lidgeld vb. lidmaatschap VAS, orde der geneesheren
 • Medisch materiaal
 • Restaurantkosten (beperkt fiscaal aftrekbaar, 69%)
 • Geschenken (beperkt fiscaal aftrekbaar,50%)
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook