Werken met een vennootschap

Artsen met een vennootschap zijn burgerlijke vennootschappen die onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving, wet op de jaarrekening en de fiscale wetgeving. Artsen die werken onder vennootschapsvorm zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. Er moet dan een balans, resultatenrekening en sociale balans gemaakt en ingediend worden. De boekhouding is dus uitgebreider en zal dus doorgaans ook met behulp van een boekhoudprogramma gevoerd worden.

Voor de artsen die werken onder vennootschapsvorm bestaat er volgend ontvangstbewijs:

Mod. C (groen) = in een inrichting voor geneeskundige verzorging, indien u als arts onder vennootschapsvorm werkt zal het getuigschrift dus groen zijn.

Wat zijn de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting?

Vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In een vennootschap wordt de winst belast, dit zijn de inkomsten minus de bewezen uitgaven. Dividenden die de vennootschap uitkeert uit haar winst worden eveneens in de vennootschapsbelasting belast.

Het fiscaal voordeel van een vennootschap ligt in de mogelijkheid van een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en de persoonlijke beroepsinkomsten kunnen zodanig georganiseerd worden dat zo weinig mogelijk belastingen verschuldigd zijn en een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten.

Het belastingtarief voor vennootschappen bedraagt 33% (te vermeerderen met 3% aanvullende crisisbelasting, dus 33,99%). Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen van niet meer dan € 322.500 geldt onder voorwaarden een opklimmend verlaagd tarief (te vermeerderen met 3% aanvullende crisisbelasting) van:

Belastbaar resultaat Belastingtarief Belasting
 0 EUR - 25.000 EUR  24,98%  
 25.000 EUR - 90.000 EUR  31.93%  6.245 EUR
 90.000 EUR - 322.500 EUR  35,54%  26.999,50 EUR
 > 322.500 EUR  33,99%  109.630 EUR

Net als eenmanszaken kunnen ook vennootschappen hun verschuldigde belastingen vooraf betalen om zo een belastingvermeerdering te voorkomen.

Als er winst wordt uitbetaald aan de aandeelhouders of vennoten, dan moet er roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort naar de Staat. Deze voorheffing op dividenden bedraagt 25%.  Voor vennootschappen opgericht na 01/07/2013 zal deze voorheffing 15% bedragen.

Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor mijn praktijk?

 Als het voor u interessant is om een vennootschap te hebben, moet u opteren voor een bepaalde vennootschapsvorm. Enkel volgende vennootschapsvormen komen in aanmerking om de professionele activiteit in uit te oefenen, met name de vennootschap onder firma (V.O.F.), de cöoperatieve vennootschappen (cvba/cvoa) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba). Deze vennootschappen hebben allen rechtspersoonlijkheid.

Wij dienen hier wel  te verwijzen naar de Orde der Geneesheren. In haar Deontologische Code alsook in haar adviezen, legt de Orde vaak strenge regels op inzake de statutaire clausules en het bestuur van vennootschappen. Vermits de adviezen regelmatig worden bijgesteld is het aan te raden bij de oprichting van een vennootschap ter dege rekening te houden met de meest actuele Code en adviezen.

Bovendien zal u de statuten steeds aan de Orde der Geneesheren ter goedkeuring moeten voorleggen.

Vermits de V.O.F. slechts in beperkte mate voorkomt, beperken we deze korte bespreking tot de BVBA en de CVBA

Kiezen voor een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid:

BVBA – EBVBA

Iedere beoefenaar van een vrij beroep, dus ook de arts, kan een BVBA of een eenpersoons-BVBA (EVBA) oprichten. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA.

Het te plaatsen minimumkapitaal is in beide gevallen € 18.550. Alleen ligt het te volstorten minimumkapitaal bij oprichting  hoger bij de EBVBA. Algemeen is dit bij een BVBA 1/5 van het kapitaal, met een minimum van € 6.200. Bij een EBVBA is een  minimumkapitaal van € 12.400 te volstorten.

Voordelen
 • Een EBVBA kan opgericht worden door 1 vennoot (BVBA vanaf 2 vennoten).
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belopen van hun inbreng. Deze beperking geldt niet voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verstrekte zorg.
 • De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden over­draagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.
Nadelen
 • Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA.
 • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zijn dezelfde voor een EBVBA als voor een BVBA maar zwaarder dan bij een eenmanszaak.
 • Verplicht financieel plan

CVBA

Als je met minstens 3 artsen bent, kun je ook kiezen voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Het minimum kapitaal bedraagt net als bij de (E)BVBA € 18.550, maar er dient bij oprichting maar ¼, te worden volstort,  met een minimum van € 6.200.

Een CVBA maakt de in- en uittrede van dokters makkelijker, maar kan nooit zakken onder de 3 vennoten.

Voordelen
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng in de CVBA. Deze beperking geldt niet voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verstrekte zorg.
 • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden.
 • De aandelen zijn steeds op naam en kunnen slechts beperkt worden overgedra­gen zodat het familiaal karakter van deze vennootschap gewaarborgd kan worden (CVBA).
Nadelen
 • Notariële akte nodig voor de oprichting van een CV (met beperkte aansprakelijk­heid).
 • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder.
 • Verplicht financieel plan.

Moet ik het kapitaal volstorten om te kunnen genieten van de roerende voorheffing van 15%?

Een kmo kan sedert 01/07/2013 onder bepaalde voorwaarden haar dividend uitkeren tegen 15% roerende voorheffing.  Daarvoor moeten de aandelen wel volstort zijn.

Wat betekent dit concreet voor de BVBA of CVBA?

Heeft u na 01/07/2013 een BVBA of CVBA opgericht en onmiddellijk uw kapitaal volledig volstort dan geldt voor alle dividenden de verlaagde roerende voorheffing van 15%  vanaf het derde boekjaar  na dat van de inbreng.  Is het kapitaal van uw nieuwe bvba/cvba niet volstort bij de oprichting dan is de verlaagde roerende voorheffing toch nog mogelijk wanneer u die volstorting later doet.  Onder later verstaan we ten laatste op het moment waarop u een dividend opneemt.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook