Artsen en hun vestigingen: belang, sancties en gevolgen (bijdrage van Vandelanotte)

Iedere natuurlijk persoon en rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent moet zich laten inschrijven in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo), alsook hun vestigingseenheden.

Deze verplichting bestaat sinds 1 juli 2009 ook voor vrije beroepers, waaronder ook huisartsen, specialisten, tandartsen …

Een vestigingseenheid is elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

Dat betekent dat een doktersonderneming meerdere vestigingen in de kbo kan hebben als ze verschillende plaatsen van activiteit heeft. Voorbeelden van vestigingseenheden zijn privépraktijk, groepspraktijk, ziekenhuispraktijk …

Hoe en waar?

Voor artsen die hun activiteit uitoefenen onder de vorm van een vennootschap, wordt het ondernemingsnummer en de bijhorende inschrijving in de kbo toegekend door de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel na neerlegging van de oprichtingsakte.
Voor de inschrijving van de (diverse) vestiging(en) dient men langs te gaan bij een erkend ondernemingsloket.

Voor artsen die hun activiteit in persoonlijke naam uitoefenen, gebeurt de inschrijving van de onderneming (en de verkrijging van het ondernemingsnummer), alsook van de (diverse) vestiging(en) bij een erkend ondernemingsloket.

Een correcte inschrijving is van belang

Voor de overheid …

Het is in het belang van de arts om de gegevens van zijn onderneming (in eigen naam of via vennootschap) in de kbo up-to-date te houden.

Verkeerde gegevens kunnen leiden tot verkeerde conclusies bij de overheid, en dus onnodige administratie en verrassende kosten. 

  • uw belastingcontroleur bediscussieert de beroepskosten die werden gemaakt voor een kabinet,  omdat dat kabinet niet is ingeschreven in de kbo.
  • naast de privépraktijk was er lange tijd een 2e vestiging in een medisch centrum, maar die is intussen opgedoekt.  Als de kbo-inschrijving niet wordt aanpast, zal de arts een overbodige factuur voor de provinciebelasting/milieubelasting ontvangen.  Ook bv Sabam, billijke vergoeding ...  gaan dan voort op verouderde gegevens.
     

​​In uitvoering van de 6de Staatshervorming valt sinds 1 juli 2014 de RSZ-vermindering in de bevoegdheid van de gewesten. Het gevolg hiervan is dat vestigingen in verschillende gewesten onder een verschillend systeem van toekenning RZS-vermindering vallen. De ondernemingen waarbij de vestigingen niet of niet correct in de KBO opgenomen zijn, moeten dit zo snel mogelijk rechtzetten. Als dit niet gebeurt kan de aanvraag voor RSZ-vermindering geweigerd worden.

Meer en meer worden dus fiscale en sociale databanken aan elkaar gelinkt en dus ook aan de kruispuntbank der ondernemingen. Meer dan vroeger beschikt men dus over adressen van vestigingen dewelke in elke provincie onderworpen zijn aan één of meerdere belastingen.

Hierbij moeten we vooral oppassen voor de medische vrije beroepers die reeds actief zijn van vóór 30 juni 2009. Deze worden sinds 01 juli 2009 door de Orde der Geneesheren automatisch ingeschreven en meestal gebeurde dit in persoonlijke naam. Indien in de loop der jaren voorafgaand aan de inschrijving de activiteit werd ondergebracht in een vennootschap, dient deze persoonlijke inschrijving opnieuw geschrapt te worden om problemen te vermijden. Vaak is deze automatische inschrijving niet of niet correct gebeurd. Extra aandacht is dus zeker nodig!

Dit is trouwens ook zo bij iedere overgang van eenmanszaak naar vennootschap!

… maar ook commercieel

Een onderneming kan vooreerst slechts een rechtsvordering instellen (bv inzake een onbetaalde ereloonnota) indien zij is ingeschreven in de kbo. Indien dit niet het geval is, dient de rechtbank de vordering van ambtswege, d.w.z. op eigen initiatief, onontvankelijk te verklaren.

Daarnaast dient de rechtsvordering (bv onbetaalde ereloonnota) van een onderneming gebaseerd te zijn op een activiteit waarvoor de onderneming op datum van inleiding van de dagvaarding is ingeschreven in de kbo. Het is deze vereiste die vaak voor problemen zorgt. De rechtbanken beoordelen dit streng: een onderneming dient onder de precieze activiteit te worden ingeschreven waarvoor zij een vordering instelt, anders wordt de vordering onverbiddelijk afgewezen.

Let wel: Bovenstaand probleem zal echter quasi-onbestaande zijn vermits er voor de medische sector maar een aantal zeer algemene codes bestaan: Huisartsenpraktijk (86.210); Praktijken van specialisten (86.220); Tandartsenpraktijken (86.230); Apotheken (47.730) …
Voor artsen-specialisten bestaat er dus geen verdere onderverdeling. Er zullen dus weinig medische vrije beroepers voor een verkeerde activiteit ingeschreven zijn.

Sancties

Er zijn geldboetes voorzien voor ondernemingen waarvan de gegevens niet correct staan vermeld in de kbo, maar gelukkig worden die zelden opgelegd.  In een eerste stap zal de controleur de betrokken onderneming namelijk vriendelijk aanmanen om de inschrijving aan te passen via een ondernemingsloket.  Geldboetes zijn alleen een stok achter de deur, maar ze kunnen in extremis wel oplopen tot 10.000 EUR.

Gevolgen

Een van de gevolgen van het hebben van een ondernemingsnummer en bijhorende vestigingen, is dat u onderworpen bent aan de provinciale belasting op bedrijven in de provincies waar u over een vestiging beschikt.

Voor alle provincies geldt dat gekeken wordt op 01 januari van het jaar om te beslissen welke vestigingen belastbaar zijn in dat aanslagjaar.
I
n alle provincies dient per vestiging een belasting te worden betaald. De maatschappelijke zetel wordt als aparte vestiging beschouwd.
In iedere provincie geldt ook dat de situatie op 01 januari geldt voor een gans jaar. Wijzigingen (bv een stopzetting) leiden dus niet tot een belastingvermindering.

Het tarief verschilt per provincie en is steeds op basis van oppervlakte van de vestiging. Hieronder een kort overzicht. Voor het gemak gaan we er van uit dat een kabinet steeds valt onder de minimumgrenzen qua oppervlakte. Onderstaande tarieven zijn die voor het aanslagjaar 2015.

Provincie Tarief/vestiging Oppervlakte Minimum

Antwerpen

93,00 EUR tot 1.000 m²  
Limburg

0,02 EUR/m² bebouwd
0,01 EUR/m² onbebouwd

tot 10.000 m² 62,00 EUR
Oost-Vlaanderen 0,032 EUR/m² bebouwd
0,017 EUR/m² onbebouwd
tot 5.000 m² 124,00 EUR
Vlaams-Brabant niet van toepassing    
West-Vlaanderen 102,00 EUR tot 1.000 m²  

 

Bron: Vandelanotte 

E-mail: medici@vdl.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook