Enkele eindejaarsverrichtingen 2016 en fiscale optimalisaties

Het einde van 2016 komt in zicht. In het kader van de afsluiting van de jaarrekening moet daarom rekening worden gehouden met een aantal eindejaarsverrichtingen. Daarnaast is het goed om na te denken of er fiscaal nog verder kan worden geoptimaliseerd. In dit artikel worden mogelijke optimalisaties in zowel de vennootschapsbelasting als de personenbelasting toegelicht. Het eindejaar vormt tevens de ideale gelegenheid om na te gaan of uw levensverzekeringen optimaal lopen. Graag geven we u een overzicht mee van de verschillende fiscale levensverzekeringen waarbij we ook aangeven welke mogelijkheden u prioritair moet aanpakken.​

FISCALE OPTIMALISATIES

JAARREKENING EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Een aantal optimalisaties hangt samen met de vraag of uw onderneming groot of klein is. Dit wordt bepaald op basis van artikel 15 van de vennootschapswet. Een kleine onderneming kan ervoor opteren om op het einde van het jaar nog een extra investering te doen en die voor het volledige jaar af te schrijven. Een grote onderneming daarentegen kan in dit geval slechts pro rata afschrijven. In de toekomst zal dit wellicht wijzigen, waarbij enkel nog pro rata zal kunnen worden afgeschreven.

Een andere bekende optimalisatie is de voorziening voor risico’s en kosten die in de toekomst plaatsvinden of een waardevermindering op handelsvorderingen aanleggen. Daarnaast moet ook de voorraad gewaardeerd worden en zal er een mogelijke correctie moeten gebeuren. Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het huidige boekjaar moeten in dit boekjaar geactiveerd worden. Elektriciteits- of verwarmingskosten bijvoorbeeld, waarvan u pas volgend jaar een factuur ontvangt, moet u toch dit boekjaar in rekening brengen. Voor uw pensioenopbouw is het dan weer mogelijk om uw tekort éénmalig op te krikken. Dit is immers 100 procent fiscaal aftrekbaar als aan de voorwaarden van de 80 procent-regel is voldaan. Verder kunt u fiscaal optimaliseren door het maken van kosten voor onderzoek. Sinds vorig jaar moeten ook deze kosten geactiveerd worden en in hetzelfde boekjaar in één keer worden afgeschreven. Ondanks deze boeking kan de onderneming toch blijven genieten van de investeringsaftrek en het belastingskrediet. Het is verder belangrijk dat de afzonderlijke aanslag van uw liquidatiereserve op inventarisdatum geboekt wordt. Volgens de Commissie voor BoekhoudkundigeNormen (CBN) mag dit niet tot volgend jaar worden uitgesteld. In sommige gevallen kunt u besluiten om het boekjaar mits de nodige motivering te verlengen. De redenen kunnen uiteenlopen. Denk hierbij aan een te kleine voorafbetaling, de uitkering van de minimumbezoldiging van 36.000 euro voor het behoud van het verlaagd tarief, uiteenlopende investeringen, enzovoort. Ten slotte kunnen ook tantièmes uw resultaat doen verlagen of kunt u een investering in de taxshelter voor de filmindustrie overwegen.

PERSONENBELASTING

Voor uw persoonlijke aangifte kunt u ervoor opteren om aan pensioensparen te doen, een gift te schenken of dienstencheques te gebruiken. Die leiden tot een belastingvermindering van 30 procent bij het voldoen aan de voorwaarden van minimum en maximum.

Daarnaast kunt u ook investeren in startende vennootschappen. De taxshelter zal namelijk leiden tot een belastingvermindering van 30 of 45 procent, afhankelijk van de grootte van de vennootschap bij het voldoen aan de voorwaarden. Ten slotte kunt u nog een laatste jaar van de belastingvermindering voor dakisolatie genieten, wanneer u nog een goedgekeurde offerte heeft en het voorschot vóór 31/12/2016 heeft betaald.

ROERENDE VOORHEFFING

Zoals u wellicht reeds weet, zal de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent stijgen. Het is dus interessant om nu nog dividenden uit te keren en de roerende voorheffing vóór 31/12/2016 te betalen. U kunt ook al de intresten op uw rekening-courant toekennen en de vereiste roerende voorheffing vóór 31/12/2016 voldoen.

LEVENSVERZEKERINGEN VOOR DE BEDRIJFSLEIDER: HOE FISCAAL OPTIMALISEREN?

Pensioensparen

Via het pensioensparen kunt u maximaal 940 euro per jaar opzij zetten. Om voor het aanslagjaar 2016 in aanmerking te komen voor de belastingvermindering van 30 procent, moet de storting ten laatste op 31 december op de rekening van de bank of verzekeraar staan. De taxatie gebeurt op 60 jaar en is sinds 2015 gezakt van 10 naar 8 procent.

Langetermijnsparen

Ook binnen het langetermijnsparen kunt u een belastingvermindering van 30 procent op de gestorte premie genieten. In tegenstelling tot het pensioensparen, staat het bedrag dat maximaal mag worden gestort niet vast, maar hangt het af van uw inkomen. Er is wel een absoluut maximum bepaald van 2.260 euro. Het langetermijnsparen bevindt zich in dezelfde fiscale korf als uw hypothecaire lening. Beide zijn niet te combineren,waardoor het langetermijnsparen vooral een optie is wanneer uw hypothecaire lening al is afbetaald. De eindtaxatie op 60 jaar bedraagt 10 procent. U moet dus eerst het pensioensparen volledig benutten en dan pas een contract langetermijnsparen opstarten.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Elke zelfstandige kan een aanvullend pensioen opbouwen via het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen. De maximale storting hangt ook hier samen met het inkomen met een absoluut maximum voor 2016 van 3.060,07 euro. Gezien de storting zowel aftrekbaar is van de belastingen als van de sociale bijdragen kan het fiscaal voordeel oplopen tot 60 procent en meer.

Individuele pensioentoezegging

Als u een vennootschap hebt, kan die vennootschap stortingen doen voor een aanvullend pensioen in een IPT of Individuele Pensioentoezegging. De premie die u hierin stort, hangt eveneens af van het inkomen. Het fiscaal voordeel is vergelijkbaar met dat van het VAPZ. De premie geldt immers als volledig aftrekbare kost voor uw vennootschap. Bovendien kan u het IPT gebruiken om er uw privévastgoedproject mee te financieren. De combinatie VAPZ-IPT is mogelijk, al wordt de opbouw binnen de IPT beperkt door de bijdragen in het VAPZ. Pensioensparen en langetermijnsparen staan hier los van en zijn dus vrij te combineren met de IPT.

Conclusie

Het is duidelijk dat de IPT, al dan niet in combinatie met het VAPZ, prioriteit moet hebben. Daarna kunt u het pensioensparen benutten en tot slot het langetermijnsparen. Op die manier kunt u dankzij het fiscaal voordeel het rendement van uw spaargelden gevoelig optrekken. Het is belangrijk om dit ook in een groter geheel te zien. Het opmaken en jaarlijks updaten/optimaliseren van een pensioenplan is dan ook zeker geen overbodige luxe. Hierbij moet u rekening houden met wetswijzigingen, denkpistes op het vlak van onroerend goed en begunstigingsclausules bij overlijden.

Bron: Medici@Vandelanotte

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook