Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

De nieuwe medische code bepaalt dat iedere arts volgens zijn deskundigheid deelneemt aan de medische permanentie of aan de wachtdienst, behoudens een eventuele vrijstelling door de bevoegde overheid.

De provinciale geneeskundige commissie is bevoegd om toe te zien dat er in de ziekenhuizen wachtdiensten functioneren en om, indien nodig, aangepaste initiatieven te nemen. De representatieve beroepsverenigingen mogen in het ziekenhuis wachtdiensten instellen. Als u voldoet aan de vereiste voorwaarden, u houdt aan het huishoudelijk reglement en aan de deontologische regels, kan u niet uitgesloten worden van deze wachtdiensten.

Het beschikbaarheidshonorarium voor de arts-specialisten is ingevoerd met het doel de honoraria te herwaarderen van de arts-specialisten die deelnemen aan de wachtdiensten, georganiseerd door ziekenhuizen die beschikken over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg.

Er is een beschikbaarheidshonorarium voorzien per weekend of wettelijke feestdag die niet in een weekend valt.

De lijst met specialismen die in aanmerking komen voor de beschikbaarheidshonoraria werd vanaf 1 oktober 2009 uitgebreid tot de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden voor de beoefenaars van de geneeskunst, met inbegrip van de tandheelkunde.

Het bedrag van de beschikbaarheidshonoraria bedraagt voor 2018 € 367,04 voor een weekend, € 220,22 voor een wettelijke feestdag die niet samenvalt met een weekend en € 146,81 voor een wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of een maandag.

Goed om te weten:

  • Het honorarium is per weekend of wettelijke feestdag één maal verschuldigd per basisspecialisme, ongeacht het aantal artsen-specialisten die deelnemen aan de beschikbaarheidsregeling.
  • Tijdens de ganse duur van het weekend of de feestdag moet steeds minstens één arts per specialisme beschikbaar zijn.
  • Er is per wachtdienst steeds één forfaitair honorarium per basisspecialisme voorzien per ziekenhuis, en dus niet per campus.
  • Als een arts-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere ziekenhuizen, dan dienen afspraken te worden gemaakt tussen de hoofdartsen van de betrokken ziekenhuizen over de daadwerkelijke beschikbaarheid bij gelijktijdige dringende oproepen in de betrokken ziekenhuizen. In dit geval betaalt het RIZIV slechts één van de ziekenhuizen of medische raden voor deze wettelijke feestdag of dit weekend. Daartoe spreken de hoofdgeneesheren onder elkaar af voor welk ziekenhuis de beschikbaarheid van deze arts-specialist gedurende deze feestdag of dit weekend zal worden meegedeeld.
     

De hoofdarts van het ziekenhuis maakt na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het daarop volgende trimester de gegevens van de wachtdiensten van zijn ziekenhuis via de online toepassing op de Riziv-website over aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Het RIZIV betaalt vervolgens de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria aan het ziekenhuis of aan de Medische raad en stuurt aan elk ziekenhuis per trimester een overzicht van de betaalde forfaitaire beschikbaarheidshonoraria. De hoofdarts van het ziekenhuis verdeelt de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria, in samenspraak met de Medische raad van het ziekenhuis.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook