Andere steunmaatregelen

 

A. Participatiefonds

Naast de financiële maatregelen van Impulseo die specifiek voor huisartsen werden opgericht, kan u bij het Participatiefonds ook een beroep doen op achtergestelde leningen. Bij toekenning van een achtergestelde lening gaat het Participatiefonds ermee akkoord dat bij terug-betalingsproblemen waarbij ook andere schuldeisers betrokken zijn (bijvoorbeeld faillissement), die andere schuldeisers eerst worden terugbetaald.

A.1. Initio

Initio richt zich tot ondernemers (zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (KO)) in hoofdberoep die hun praktijk (zaak) willen starten of willen uitbreiden. De lening geldt enkel voor nieuwe investeringen en bedraagt maximum € 100.000. Initio is niet bestemd voor de aankoop of nieuwbouw van onroerend goed.

De lening kan rechtstreeks bij het Participatiefonds worden aangevraagd, met behulp van een erkend boekhouder, accountant of revisor. Met het akkoord van het Participatiefonds heb je een sterke troef in handen om de (verplichte) bijkomende lening bij de bank te negotiëren.

De looptijd van Initio bedraagt 3, 5 of 7 jaar en de vaste rentevoet bedraagt 4%.

Indien de aanvrager van Initio een natuurlijk persoon is, dan wordt er geen waarborg gevraagd. Als Initio wordt toegekend aan een kleine onderneming met rechtspersoonlijkheid, dan zal enkel de borgstelling van de actieve vennoten worden gevraagd.

A.2. Starteo

Starteo richt zich tot ondernemers (zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s) die sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep actief zijn en helpt de start van je praktijk te financieren. De lening kun je aanwenden - in combinatie met een banklening - voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, de financiering van bedrijfska­pitaal of financiering van een overname.

De lening bedraagt voor starters maximum € 250.000 (€ 350.000 bij overname). De rentevoet is gelijk is aan de Belgian Prime Rate voor de gekozen looptijd met een minimum van 3%. Dit krediet voorziet de mogelijkheid van vrijstelling van terugbetaling van kapitaal van 1 tot 2 jaar, volgens de aard van het project. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar wordt de rentevoet wel met 0,25% verhoogd.

A.3. Optimeo

Voor Optimeo kom je in aanmerking bij expansie van of overname van een bestaande praktijk (onderneming). Looptijd van 5, 7 of 10 jaar. Deze lening bedraagt maximum € 250.000 (€ 350.000 bij overname). De rentevoet van het Participatiefonds is gelijk aan de Belgian Prime Rate (basisrentevoet op de markt voor de investeringskredieten) voor de gekozen looptijd met een minimum van 3%. De rentevoet wordt vanaf de kredietopening toegepast. Deze rentevoet is vast voor de hele looptijd van de lening.

Dit krediet voorziet de mogelijkheid van vrijstelling van terugbetaling van kapitaal van 1 tot 2 jaar, volgens de aard van het project. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar wordt de rentevoet wel met 0,25% verhoogd.

B. KMO-portefeuille

Wil je advies inwinnen om de prestaties van je onderneming te bevorderen? Heeft je bedrijf dringend nood aan technologische kennis? Of wil je de prestaties van jezelf en je personeel verbeteren door middel van een opleiding? Dan kan je rekenen op de financiële steun van de kmo-portefeuille.

Wat is de kmo-portefeuille?

Zelfstandigen en KMO’s kunnen voor opleiding, kennis en advies elektronisch subsidies aanvragen en projecten halen.

Wat kan een onderneming met de steun van de kmo-portefeuille betalen?

Je kan online subsidie aanvragen voor 5 pijlers met elk een eigen steunpercentage en –plafond

  Opleiding Advies  Technologie
Verkenning
Advies 
internationaal
ondernemen

Strategisch 
advies

Steun %   50%  50%  75%   50%  50%
Steunplafond per pijler  € 2.500  €5.000  €10.000  €5.000  €25.000
Max per periode  €15.000  €15.000  €15.000  €15.000  € 25.000
Periode   1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Elk project moet minstens 100 euro bedragen (minimum subsidie van 50 euro of 75 euro voor technologieverkenning).

Per projectpijler is er telkens een maximum subsidie voorzien

Voor elke KMO is er

 •  portefeuille voor kleine projecten met een maximum subsidie van 15.000 euro (voor de eerste 4 pijlers samen: opleiding, advies technologieondersteuning, advies internationaal ondernemen)
 • 1 portefeuille voor grote projecten met een maximum subsidie van 25.000 euro voor strategisch advies (de projecten rond strategisch advies bedragen bijgevolg maximum 50.00 euro).

Hoe krijg ik een subsidie uitbetaald?

De ondernemer stort 50% (of 25%) van de kosten voor de dienstverlening op een elektronische portefeuille. De Vlaamse overheid stort daar de overige 50% (of 75%) bij. De ondernemer betaalt het totaalbedrag op de rekening van de dienstverlener.

Hoe lang is mijn portefeuille geldig?

De portefeuille is 1 jaar geldig.

Er is wel mogelijkheid om in het daaropvolgende jaar nog betalingen te doen of projecten af te werken.

Meer informatie over deze maatregel vindt u terug op www.kmo-portefeuille.be.

C. Winwin lening

Een natuurlijk persoon die financiële middelen ter beschikking wil stellen van een startende onderneming kan hiervoor een belastingvermindering genieten. Op die manier kunnen startende ondernemingen extra financiële middelen bekomen voor de opstart van hun zaak.

De belastingvermindering die de leninggever kan genieten bedraagt 2,5% van het uitgeleende bedrag met een maximum van 1.250 euro per jaar per kredietgever. De lening zelf is een achtergestelde lening (voor de hoofdsom) en heeft in principe een looptijd van 8 jaar, waarbij de lening kan worden terugbetaald volgens een onderling overeen te komen aflossingstabel.

De winwinlening is een lening met vaste intrestvoet die niet hoger mag zijn dan de wettelijke rentevoet op het ogenblik dat de lening wordt uitgeschreven en niet lager dan de helft van de wettelijke rentevoet.

De kredietgever van de lening is een natuurlijk persoon die de lening buiten het kader van zijn professionele activiteit toekent. De kredietgever mag bij het sluiten van de kredietovereenkomst

 • geen werknemer van de kredietnemer zijn
 • geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer-zelfstandige zijn
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de kredietnemer-vennootschap zijn.
   

De kredietgever kan een bedrag uitlenen van maximaal 50.000 euro. Dit maximumbedrag geldt voor alle Winwinleningen verstrekt door de kredietgever aan een of meer kredietnemers.

De kredietnemer is een kleine onderneming die de lening binnen het kader van zijn beroepsactiviteit toegekend krijgt. Bij het afsluiten van de kredietovereenkomst is vereist dat de kredietnemer:

 • niet langer dan 3 jaar bij de KBO is ingeschreven
 • zijn voornaamste exploitatiezetel in het Vlaamse gewest heeft

Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van 200.000 EUR Winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 EUR per kredietgever.

www.winwinlening.be

D. Fernand Lazard

De Stichting Fernand Lazard verstrekt renteloze leningen aan jongeren, bij het begin van hun beroepsleven.

Er zijn twee soorten leningen die kunnen verstrekt worden:

1)       Installatieleningen: dit zijn leningen om de installatiekosten te helpen dragen

2)       Specialisatieleningen: dit zijn leningen om bijkomende studie of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland mede te financieren.

De Stichting verleent ook studiebeurzen voor specialisatiejaren in het buitenland in functie van het ingediende dossier.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening?

 • Men moet in het bezit zijn van een universitair diploma van één van de Belgische universiteiten ofwel over een einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs (met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 5 studiejaren bedraagt) beschikken. 
 • De nationaliteit bezitten van één van de Lidstaten van de Europese Unie

Wanneer aanvragen? 

Men kan reeds een aanvraag indienen in het laatste studiejaar.

Er worden jaarlijks leningen gegeven maar u moet zeker rekening houden met de deadlines voor indiening van uw aanvraag.

Indien u meer hierover wil lezen kan u terecht op de website van de stichting: www.redweb.be/lazard/

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook