Enkele weetjes voor de ASO

1. Hoeveel verdien ik tijdens mijn opleiding?
2. Hoe moet ik als stagiair de verstrekkingen aan de patiënt aanrekenen?
3. Kan ik als ASO deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Medische Raad van het ziekenhuis waar ik stage loop?

 

1. Hoeveel verdien ik tijdens mijn opleiding?

Brutomaandwedde

De wet Colla (MB 30/04/1999) bepaalde dat de stagemeester er zich toe verbindt dat de ASO een billijke vergoeding ontvangt, die minstens gelijk is aan de bruto-wedde van een adjunct-adviseur in het federale ambtenarenkader met gelijke anciënniteit.Dit MB werd echter volledig opgeheven en werd niet overgenomen in het nieuwe MB van 23 april 2014.

Naar aanleiding van het nieuwe ASO-statuut werden er aanpassingen gedaan aan de verloning van de assistenten. Zo werd een minimale vergoeding vastgelegd per KB die voor alle ASO's toegepast moet worden vanaf het academiejaar 2021-2022.

 

Opleidingsjaar Minimum maandloon (48h) Minimum uurloon (100%) 110% van uurloon 25% van uurloon 125% van uurloon 50% van uurloon 150% van uurloon
1 € 3136.50 € 15.08 € 16.59 € 3.77 € 18.85 € 7.54 € 22.62
2 € 3237.29 € 15.56 € 17.12 € 3.89 € 19.45 € 7.78 € 23.35
3 € 3363.28 € 16.17 € 17.79 € 4.04 € 20.21 € 8.08 € 24.25
4 € 3489.27 € 16.78 € 18.45 € 4.19 € 20.97 € 8.39 € 25.16
5 € 3640.46 € 17.50 € 19.25 € 4.38 € 21.88 € 8.75 € 26.25
6 e.v. € 3791.64 € 18.23 € 20.05 € 4.56 € 22.79 € 9.11 € 27.34

 

Opting-out: bijkomende vergoeding

Deze verloning dient gegarandeerd te worden door de ziekenhuizen voor een werkweek van 48u (zonder rekening te houden met de opt-out). Op basis van een apart, schriftelijk en individueel akkoord met de ASO kunnen maxi­mum 12 uren bijkomende arbeidstijd per week worden gepresteerd, bijvoorbeeld om wachtdienst te verzekeren. Hiervoor is een aanvullend loon, bovenop het basisloon, voorzien. Deze overeenkomst, onderscheiden van de arbeids- of opleidingsovereenkomst, kan door iedere partij met een schriftelijk betekende opzegging van een maand worden beëindigd. Indien je de extra arbeidstijd weigert, mag dat niet in je nadeel spelen.

2. Hoe moet ik als stagiair de verstrekkingen aan de patiënt aanrekenen?

Als aso mag je alle voorschriften opstellen, tenzij anders bepaald door de wetgeving.
Je mag ook alle verstrekkingen attesteren:

  • die behoren tot het specialisme dat je wil verwerven (zelfde verstrekkingen als de erkende specialist) én 
  • die je verricht in het raam van je opleiding en dus voorzien zijn in je stageplan.

Er mag niet aangerekend worden tijdens de officiële verlofperiodes voorzien in het stageplan en voor extramurale (=buiten de dienst of inrichting) verleende verstrekkingen behalve de bijzondere voorziening voor de MUG (medische urgentiegroep). Je stagemeester mag de verstrekkingen die door jou verricht worden in het raam van je opleiding aanrekenen aan 100% indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 

  • Tijdens de normale diensturen in de inrichting: de stagemeester (of een arts-specialist voor dezelfde discipline, die door hem is gemandateerd) moet fysiek aanwezig zijn in de dienst. 
  • Buiten de normale diensturen: de stagemeester (of zijn gemandateerde) moet 24u per dag kunnen worden opgeroepen door jou wanneer je de wachtdienst intra muros verzekert en moet onmiddellijk ter beschikking zijn. 
  • Tijdens weekends en op feestdagen: de stagemeester (of zijn gemandateerde) moet bezoeken afleggen met het oog op de controle.
     

De maandelijkse lijst van de artsen, specialisten voor dezelfde discipline, die elke dag kunnen worden opgeroepen en van de artsen die belast zijn met de controlebezoeken tijdens weekends en op feestdagen, moet worden neergelegd bij de hoofdarts van de verpleeginrichting; ze moet gedurende twee jaar worden bewaard en ter beschikking zijn van de controleorganen.

OPMERKING: Tussen het einde van je stage en je erkenning tarifeer je zelf je verstrekkingen, maar slechts aan 75% van het honorarium.

3. Kan ik als ASO deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Medische Raad van het ziekenhuis waar ik stage loop?

De Medische Raad is een verkozen orgaan in het ziekenhuis waardoor de ziekenhuisartsen worden betrokken bij de besluitvorming in het ziekenhuis. De leden van de Medische Raad wordt verkozen door/gekozen uit de ziekenhuisartsen. Ook kandidaat-artsen-specialisten in opleiding vallen onder de definitie van ziekenhuisarts. Zij moeten wel beschikken over een stageplan dat goedgekeurd is door de Minister door de Minister van Volksgezondheid. 

Elke ziekenhuisarts beschikt over een bewogen stemrecht. Dit is afhankelijk van de activiteit in het ziekenhuis dat in halve dagen per week wordt vastgelegd. Om stemgerechtigd te zijn moet de ziekenhuisarts een activiteitsniveau halen van tenminste 2 halve dagen. De ASO die ten minste één jaar van zijn opleiding heeft verricht in het betrokken ziekenhuis heeft recht op één stem.

Op gezamenlijk voorstel van de beheerder en van de vergadering van de ziekenhuisartsen kan een eigen verkiezing worden georganiseerd voor de vertegenwoordiging van de kandidaat artsen-specialisten in opleiding in de Medische Raad en in de Vergadering van de ziekenhuisgeneesheren. Ook in dit geval kan slechts maximaal één vertegenwoordiger  van de ASO’s in de Medische Raad worden gekozen. De ASO beschikt over één enkele stem indien hij tenminste één jaar van zijn opleiding in het betrokken ziekenhuis heeft verricht. Dezelfde vereiste van één jaar opleiding geldt ook om als ASO verkiesbaar te zijn. 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook