Erkenning arts-specialist

Hoe vraag je jouw erkenning als arts-specialist aan? Hoe behoud je je erkenning?

1. Hoe moet ik mijn erkenning als geneesheer-specialist aanvragen?
2. Mag ik als buitenlands arts werken in België?
3. Hoe behoud ik mijn erkenning?

 

1. Hoe moet ik mijn erkenning aanvragen?

Je vraagt jouw erkenning aan via het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De erkenning van geneesheer-specialisten (zoals de wettelijke titel nog steeds is) is sedert 1 januari 2016 een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De normering blijft in ieder geval een federale bevoegdheid. De procedurenormen behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf 3 maanden voor het einde van jouw opleiding als arts-specialist kan je jouw erkenning aanvragen. Dien eerst het stageboekje van jouw laatste opleidingsjaar in. Je kan meteen daarna uw erkenning aanvragen, je hoeft niet te wachten op het advies over jouw laatste stageboekje.

Dan stuur je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid volgende bewijsstukken via het e-loket:

 1. Het formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
 2. Attest inschrijving Orde van Geneesheren: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 3. Attest slagen universitaire opleiding: dit is een attest van jouw faculteit dat aantoont dat je met succes de specifieke universitaire opleiding hebt gevolgd.
 4. Het eindattest van de coördinerende stagemeester.
 5. Eindattest per stagemeester: de eindattesten van al jouw verschillende stagemeesters.
 6. Publicatie / communicatie: eventuele wetenschappelijke publicaties onder uw naam.

 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of jouw aanvraag volledig is. Zo niet, word je via e-mail uitgenodigd om jouw dossier verder aan te vullen.

Dan beoordeelt de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van jouw beroep jouw dossier. Er wordt een positief of negatief advies gegeven of vraagt de commissie achter extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies jouw erkenningsaanvraag goed of af.

Bij een positief advies ontvang je na afloop van jouw opleiding jouw ministerieel erkenningsbesluit via jouw eBox. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid brengt het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij je een RIZIVnummer als erkend geneesheer-specialist kunnen opsturen.

Bij een negatief advies ontvang je dit binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
Na ontvangst van een negatief advies kan je beroep aantekenen bij de Hoge Raad van Geneesheer-Specialisten en Huisartsen. Daarvoor dien je een gemotiveerd schrijven binnen de 30 dagen na ontvangst van het negatief advies te versturen naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Blijft ook na jouw beroep het advies negatief, dan krijg je de negatieve beslissing van de minister via aangetekende brief.

Tip: Je dient zelf een nieuwe voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp met je nieuwe RIZIV-nummer aan te vragen.Tot op het moment van je erkenning als “erkend arts-specialist” blijf je werken met je oude RIZIV-nummer en geldt de regel van 75%. Ben je officieel erkend als arts-specialist, maar wacht je nog op je nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp, dan kun je je RIZIV-nummer manueel corrigeren op je oude voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp en mag je aanrekenen aan 100%.

Contracten (en hun wijzigingen) tussen artsen onderling (opleidingsovereenkomsten, associatiecontracten, praktijkovername) en tussen artsen en derden (bv. ziekenhuizen,..) dienen steeds voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen. Hetzelfde geldt bij oprichting van een vennootschap of aankoop van een domeinnaam.

2. Mag ik als buitenlands arts werken in Vlaanderen?

Als buitenlands arts mag je pas de geneeskunde uitoefenen als je diploma’s officieel gelijkwaardig verklaard zijn met de Vlaamse diploma’s (zowel basisdiploma + specialisatie). Als een diplomagelijkschakeling niet mogelijk is en je wil toch als arts aan de slag, dan moet je een deel van de artsenopleiding hernemen aan een Vlaamse universiteit.

Voor een erkenning van buitenlandse basisdiploma geneeskunde zijn er twee mogelijke procedures:

 • professionele erkenning
 • academische erkenning

Welke procedure je moet volgen, is afhankelijk van waar je je diploma hebt behaald en of je een Europees onderdaan bent. Beide procedures zijn wel gratis.

a. Je hebt je basisdiploma arts behaald binnen Europa, in een EER-land

In dit geval kun je een professionele erkenning aanvragen. Een professionele erkenning van je artsendiploma en specialisatie geeft je het recht om het artsenberoep uit te oefenen in België. Dit dien je aan te vragen bij het Vlaamse Agentschap, Zorg en Gezondheid.

Het aanvraagformulier vind je hier 

Contactgegevens

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Mail: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be

Voorwaarden:

 • je hebt een diploma voor je gezondheidszorgberoep en je wil je beroep uitoefenen in België
 • je hebt je diploma behaald in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Deze bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • of je diploma is gelijkgesteld in een land van de EER én je bent een Europese onderdaan.

Als je een specialisatie hebt in je beroep, vraag dan altijd eerst je erkenning aan voor het basisberoep en daarna voor de specialisatie .

Voeg volgende bewijsstukken toe:

 • een motivatiebrief;
 • een kopie van je diploma’s, getuigschriften of andere bewijsstukken van je beroepsopleiding;
 • het officiële programma van je opleiding;
 • een kopie (recto-verso) van je identiteitskaart of paspoort;
 • een getuigschrift van goed gedrag en zeden afgeleverd door de bevoegde instanties van de lidstaat van herkomst of de lidstaat waar je het laatst hebt gewoond. Dit getuigschrift moet minder dan drie maanden oud zijn. Enkel het originele exemplaar is geldig.
 • je curriculum vitae, voornamelijk over je beroepsactiviteiten en met vermelding in welk(e) land(en) je deze activiteiten uitoefende en/of met tewerkstellingsattesten;
 • een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken beroepsorganisatie (enkel voor de betrokken personen). Dit getuigschrift moet minder dan drie maanden oud zijn;
 • een conformiteitattest aan de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar het diploma werd behaald (Dit belangt de diploma’s aan behaald binnen de EU en wordt meestal door het Ministerie van Volksgezondheid afgeleverd.) Indien je diploma niet conform is aan de Europese richtlijn, stuur je je attesten van werkervaring op.
   

AIs je dossier niet volledig is, dan word je gecontacteerd per e-mail of brief. Zodra je dossier volledig is, kan je de erkenning krijgen. Voor sommige beroepen gebeurt de erkenning meteen, zonder dat het dossier beoordeeld moet worden door een commissie. Dat is zo voor de bijzondere beroepstitels van arts-specialisten. Je ontvangt het ministerieel erkenningsbesluit of het negatieve advies van de erkenningscommissie per post. Na je erkenning zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid je een visum opsturen. Dat hoeft je niet meer aan te vragen. Het visum is het attest dat je de toestemming geeft om het gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen .

b. Je hebt je basisdiploma behaald in een EER-land, maar je bent geen EER-onderdaan

Indien je wel je basisdiploma arts hebt behaald in een EER-land, maar geen EER-onderdaan bent of geen 5 jaar permanent verblijf hebt, kan je wel een academische erkenning aanvragen bij NARIC-Vlaanderen (www.ond.vlaanderen.be/naric).

c. Je hebt je basisdiploma behaald buiten Europa, niet in een EER-land

In dit geval kun je een academische erkenning aanvragen. Dit is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma’s hoger onderwijs, in dit geval: een buitenlands artsendiploma en een Vlaams artsendiploma. Dit kan je aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. Binnen deze procedure geven de universiteiten via de VLIR-commissie advies aan NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) over de dossiers voor volledige gelijkwaardigheid. Als hun advies positief is, kan NARIC-Vlaanderen een buitenlands artsendiploma als volledig gelijkwaardig erkennen met de Vlaamse academische graad van “arts”.

Als hun diploma niet volledig gelijkwaardig verklaard wordt, kunnen buitenlandse artsen via de VLIR een gedeeltelijke gelijkwaardigheid van hun artsendiploma verkrijgen.  Ze nemen dan deel aan het “interuniversitair examen gedeeltelijke gelijkwaardigheid diploma arts”, dit wordt meestal het VLIR-examen genoemd.

Daarnaast vraag je een visum aan bij de FOD Volksgezondheid. Je aanvraag hiertoe behoort niet tot de bevoegdheden van Zorg en Gezondheid.

Ook in het geval je getrouwd bent met een EU-onderdaan, dien je de gelijkwaardigheid van je diploma aan te vragen bij NARIC. Daarna vraag je de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.

3. Hoe behoud ik mijn erkenning?

Als erkend arts-specialist ben je ertoe gehouden uitsluitend je specialiteit uit te oefenen, je ganse loopbaan, je bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke activiteiten.

Wanneer je niet meer voldoet aan de erkenningscriteria, kan de Minister op eigen initiatief, of op initiatief van de bevoegde kamer van de erkenningscommissie, je erkenning intrekken. Beroep is mogelijk. Een nieuwe erkenning aanvragen eveneens. 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook