Informatierecht

Met het oog op de financiële doorzichtigheid van de geldstromen binnen het ziekenhuis, heeft de Medische raad recht op volgende informatie:

- Als in het ziekenhuis meer dan één geldelijk vergoedingsstelsel van toepassing is, moet aan de Medische Raad worden meegedeeld welk geldelijk stelsel door een individuele ziekenhuisarts is gekozen en in diens individuele schriftelijke overeenkomst is vastgelegd.

- De beheerder moet aan de Medische Raad meedelen welke ziekenhuisartsen zich al dan niet hebben verbonden de verbintenistarieven te hanteren.

- De bedrijfsrevisor geeft zijn verslag over zijn bevindingen betreffende de werking van de centrale inningsdienst aan de voorzitter of aan een afgevaardigde van de Medische Raad

- De beheerder is ertoe gehouden om aan de Medische Raad één keer per jaar volgende gegevens mee te delen:
* de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële inlichtingen;
* de nomitatief omstandig opgestelde lijst van het in het ziekenhuis tewerkgestelde personeel;
* de gemiddelde jaarlijkse wedde en anciënniteit per personeelscategorie;
* het totaal van de personeelskosten en van de andere kosten;
* het percentage van de erelonen dat aan het ziekenhuis toekomst mits melding van de betalingssystemen van de ziekenhuisartsen voor de diensten laboratoria, medische beeldvorming, de andere medische technische diensten voor het geheel van de ziekenhuisdiensten, van de raadplegingen;
* de documenten inzake het voorstel van budget van financiële middelen;
* de beslissingen genomen door de bevoegde overheid betreffende de erkenning van het ziekenhuis;
* het percentage afwezigheden per personeelscategorie;
*de gegevens betreffende de herstructureringsoperatie;
* de feedback betreffende de minimale klinische gegevens, de minimale verpleegkundige en minimale psychiatrische gegevens;
* het budget van het volgende dienstjaar;
* het statuut van het personeel (statutair, contractueel) uitgedrukt in percentage van het totaal aantal personen;
* het saneringsplan, indien het geval zich voordoet.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook