Op welke premies heeft u nog recht als eindeloopbaanarts?

RIZIV-voordeel

Als arts kan u genieten van het 'sociaal statuut' als u geconventioneerd bent. Het sociaal statuut is - afhankelijk van uw keuze - ofwel:

  • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst
  • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij het RIZIV kunt reserveren
    Let op: dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt vanaf het toepassingsjaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan heeft voor een eerder toepassingsjaar.

 

Om het sociaal statuut te genieten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (voorwaarden voor specialisten  - voorwaarden voor huisartsen). Voldoet u aan deze voorwaarden, dan nog is de situatie waarin u zich bevindt bepalend of u na pensioenleeftijd nog recht heeft op een sociaal statuut:

a) Zorgverlener die zijn activiteit verderzet hoewel hij aan de voorwaarden voldoet voor het wettelijk pensioen
b) Zorgverlener die reeds geniet van een wettelijk pensioen op 1 januari 2016 (inwerkingtreding van de wet van 1.12.2015)
c) Zorgverlener die het wettelijke pensioen heeft opgenomen of zal opnemen na 1 januari 2016

Accreditering

Artsen die reeds van hun pensioen genieten of een pensioenaanvraag hebben ingediend, kunnen hun accreditering laten verlengen in het eindeloopbaanregime. Ze mogen zelf bepalen of ze hun accreditering jaar per jaar ofwel voor een periode van drie jaar verlengen volgens het eindeloopbaanregime.

Bij de aanvraag eindeloopbaanregime wordt een afwijking op de norm van de minimumactiviteit toegestaan. Er is geen minimum vastgesteld. Wel dient u zich nog steeds te verbinden de vereisten inzake peer review en continue opleiding na te zullen leven en de bewijzen van uw deelname aan de LOK en van uw continue navorming aan de Accrediteringsstuurgroep over te maken jaar per jaar ofwel na de afloop van de drie jaar.

Indien u uw praktijk volledig stopzet, laat u best weten aan de accrediteringsstuurgroep weten op welke datum u stopt. Hierbij verwacht men dat u tevens de bewijzen meezendt dat u tot uw stopzetting zich wel degelijk heeft blijven bijscholen en bent blijven deelnemen aan de LOK-vergaderingen. De mededeling van het stopzetten van de activiteit dient om te vemijden dat er nog forfaitaire bedragen zouden worden uitbetaald in de eventueel nog volgende jaren. Deze kunnen immers teruggevorderd worden.

Geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde

Net zoals bij het RIZIV sociaal voordeel, moet u een minimumactiviteit behalen om recht te hebben op de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde. Om aanspraak te maken op deze geïntegreerde premie, moet u in het premiejaar effectief actief zijn in het kader van de ziekteverzekering.

De datum waarop u een RIZIV-nummer als huisarts werd toegekend, bepaalt hoe het RIZIV uw activiteit controleert. Heeft u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004), dan moet u in het premiejaar minimum 25.000 euro aan prestaties aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering. U moet ook ingeschreven zijn in de wachtdienst.

Indien u actief huisarts bent én gebruik maakt van een aanvaard softwarepakket, dan heeft u recht op de geïntegreerde premie. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet. Bereikt u daarentegen niet de minimumactiviteit, dan zal u niet langer in aanmerking komen voor de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde.

Financiële ondersteuning voor huisartsen: premie van 20.000 euro

Huisartsen kunnen een premie van 20.000 euro krijgen voor 'een eerste installatie' in of een verhuis naar 'een prioritaire zone' (ook bij een verhuis van een prioritaire zone naar een andere prioritaire zone als de premie voordien nog niet was aangevraagd).

Deze premie moet niet worden terugbetaald, tenzij u binnen de vijf jaar na vestigingsdatum uw huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone. Het bedrag van de premie wordt in dat geval teruggevorderd:

  • zonder aanrekening van interest,
  • evenredig met het aantal volledige, nog niet begonnen jaren die u nog moest doorlopen terwijl u moest voldoen aan de installatievoorwaarden.
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.