Juridische realisaties

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor verscheidene juridische zaken, zoals de beroepsaansprakelijkheid van artsen, de meldingsplicht van artsen in het kader van contact tracing en het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering.

1. Contact tracing COVID-19 en patiëntengegevens: moet de arts melden of niet?
2. De opvordering van artsen naar behoeftige zorgkaders – Uw rechtsbescherming
3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering artsen tijdens corona
4. Mogelijkheid tot uitstel van verkiezingen medische raad
5. Uitstel algemene vergaderingen

1. Contact tracing COVID-19 en patiëntengegevens: moet de arts melden of niet?

Er is heden heel wat te doen omtrent de vraag of artsen gegevens mogen delen van patiënten waarvan de arts vermoedt of vaststelt dat deze besmet is met COVID-19, of wanneer de zelf besmette arts vermoedt dat hij de infectie zou kunnen hebben doorgegeven aan zijn patiënten.

De vraag die moet gesteld worden is evenwel niet of er melding moet worden gemaakt, maar wel aan wie de melding moet gebeuren en welke informatie concreet dient te worden doorgegeven.
Lees verder.

terug

2. De opvordering van artsen naar behoeftige zorgkaders – Uw rechtsbescherming

Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 16 voorziet tijdens de COVID-19 Crisis in de uitdrukkelijke machtiging tot het opvorderen van gezondheidszorgbeoefenaars. De machtiging voorziet niet alleen in de mogelijkheid om gezondheidszorgbeoefenaars toe te wijzen aan andere ziekenhuizen met een ondercapaciteit, doch tevens aan de kaders van de rust- en verzorgingstehuizen en de psychiatrische instellingen.

De opvordering vergt exceptionele omstandigheden en is in ons rechtsbestel bijzonder uitzonderlijk. Bovendien heeft u, zelfs in uitzonderlijke crisisomstandigheden als gezondheidszorgbeoefenaars naast plichten ook rechten. Dit geldt eens te meer zo u met een opvorderingsmaatregel wordt geconfronteerd.
Lees verder.

terug

3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering artsen tijdens corona

Bent u als arts verzekerd voor medische fouten als u bij de aanpak van de coronapandemie buiten uw specialisatie ingezet wordt? BVAS dringt aan dat alle verzekeringsmaatschappijen hun BA-verzekeringen aanpassen aan de noodsituatie van de coronapandemie als dit niet voorzien zou zijn. Artsen die hierover nog geen informatie hebben ontvangen, doen er goed aan om hun verzekeraar te contacteren.
Lees verder.

terug

4. Mogelijkheid tot uitstel van verkiezingen medische raad

De Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCGZ) heeft recent een advies uitgevaardigd betreffende de mogelijkheid tot uitstel van de verkiezingen van de medische raad naar aanleiding van de Covid-19-crisis.

Vanuit de ziekenhuissector werd gesignaleerd dat naar aanleiding van de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie en de daarbij horende organisatorische uitdagingen voor de ziekenhuizen, de verkiezingen van de medische raad bij meerdere ziekenhuizen in het gedrang komen. Om hieraan tegemoet te komen en om rechtszekerheid te bekomen voor de ziekenhuizen heeft het secretariaat van de NPCGZ een wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en werking van de medische raad, voorgesteld.
Lees verder.

terug

5. Uitstel algemene vergaderingen

De eerste 3 volmachtsbesluiten van Minister van Justitie, Koen Geens, zijn nodig om de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen. Tegelijk beschermen deze besluiten de gezondheid van de bevolking omdat onnodige fysieke nabijheid wordt vermeden.

De algemene vergaderingen van vennootschappen (bv. NV’s) en verenigingen (bv. VZW’s) die voor 19 april zijn of moeten worden samengeroepen, kunnen omwille van de coronacrisis later worden gehouden (tot 10 weken na de uiterste datum die in de meeste gevallen 30 juni is). Ofwel kan er toch op de op de voor de betrokken vennootschap of vereniging normale datum worden vergaderd maar dan omwille van de coronacrisis op elektronische of schriftelijke wijze.
Lees verder.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook