Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Wat is het beschikbaarheidshonorarium en hoeveel bedraagt dit honorarium?

Het is een wettelijke en deontologische verplichting u in te schakelen in de wachtdienst, georganiseerd tijdens het weekeinde (48 uren per weekeinde) of op de wettelijke feestdagen (24 uur per feestdag). De huisartsenkringen, aan wie het organiseren van de wachtdienst werd toevertrouwd, kunnen op eigen initiatief en op basis van vrijwilligheid ook wachtdiensten buiten die verplichte periode organiseren. Wanneer de huisartsenkring dergelijke beslissing m.b.t. de uitbreiding van de wachtdienst heeft genomen, conform de statuten en wettelijke bepalingen, dan is dit bindend voor alle actieve huisartsen van de huisartsenzone..

Tijdens de wachtdienst gelden de normale bepalingen van de nomenclatuur (bv. specifiek nummer voor verstrekkingen op zon- en feestdagen, na 18u en ‘s nachts). Tijdens de officiële wachtdienst moet u de tarieven van het akkoord toepassen, zelfs als u niet geconventioneerd bent. Huisartsen met wachtdienst kunnen een toeslag aanrekenen voor de raadplegingen die worden verricht tijdens de week tussen 19 en 21 uur (vermelding van het pseudocodenummer 101091

Opmerking: buiten de wachtdienst kan de huisarts voor raadplegingen tussen 18 en 21u in zijn eigen praktijk de permanentietoeslag (pseudonomenclatuurnummer 101113) aanrekenen. Houd er wel rekening mee dat deze toeslag niet gecumuleerd mag worden met de wachttoeslag (code 101091).

Voor de deelname aan de wachtdienst georganiseerd tijdens het weekend (48u), de feestdagen (24u) en de weeknachten (van 19u tot 8u) is er een beschikbaarheidshonorarium voorzien. De beschikbaarheidshonoraria hebben geen betrekking op de wachten die de arts organiseert voor het garanderen van de zorg voor zijn eigen patiënten.

Voor het jaar 2014 bedraagt het beschikbaarheidshonorarium 6,15 euro per uur.

Hoe wordt het beschikbaarheidshonorarium aangevraagd?

Het RIZIV betaalt de beschikbaarheidshonoraria op basis van de wachtgegevens die de wachtverantwoordelijke van de huisartsenkringen via de portaalsite MEDEGA van de FOD Volksgezondheid registreren en die de FOD Volksgezondheid vervolgens aan het RIZIV overmaakt. 

Vanaf 1 januari 2014 moeten deze gegevens uiterlijk 1 jaar na deelname aan de georganiseerde wachtdienst worden overgemaakt.
Daarenboven moet naast de data ook de uren wanneer de huisarts heeft deelgenomen aan de georganiseerde wachtdienst, worden gemeld.

Het rekeningnummer waarop het RIZIV dit honorarium zal storten, wordt echter niet meer gemeld. De huisarts is zelf verantwoordelijk om zijn gegevens via MyRiziv te beheren en moet er dus zelf op toezien dat het juiste rekeningnummer in deze toepassing vermeld staat.

Opmerking: In plaats van een betaling aan de individuele huisarts, bestaat ook de mogelijkheid tot centrale inning en herverdeling van de beschikbaarheidshonoraria door de huisartsenkring. Hiervoor moet de huisartsenkring wel een aanvraag indienen bij de Federale Raad voor de Huisartsenkringen.

Een kandidaat-huisarts (bekwaming -005 of -006) die deelneemt aan de georganiseerde wachtdienst, komt voor het beschikbaarheidshonorarium in aanmerking. Wanneer u als haio de wacht verricht onder toezicht van uw stagemeester, kan de kringverantwoordelijke via de portaalsite MEDEGA ofwel uw naam, ofwel de naam van de stagemeester registreren. Indien de kringverantwoordelijke ervoor opteert uw naam te registreren, is het aan u om via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (MyRiziv) uw rekeningnummer te beheren en hierbij de met uw stagemeester afgesloten opleidingsovereenkomst na te leven. Indien de beschikbaarheidshonoraria aan de stagemeester toekomen (cfr. huidig model van opleidingsovereenkomst), kan dit ofwel door het rekeningnummer van uw stagemeester aan te duiden voor de inning van de op uw naam aangerekende beschikbaarheidshonoriaria, ofwel door de ontvangen beschikbaarheidshonoraria aan je stagemeester door te storten. Na voltooiing van uw stage kan u via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (MyRiziv) voor de inning van de beschikbaarheidshonoraria uw eigen rekeningnummer aanduiden. 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook