Financiële tegemoetkomingen

Hier vindt de aanpassingen aan de financiële tegemoetkomingen voor artsen.

1. Sociaal statuut 2017
2. Financiële ondersteuning voor huisartsen
3. Geïntegreerde premie voor het gebruik van eHealthdiensten

1. Sociaal statuut 2017

Naast de reeds gekende voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal voordeel van het RIZIV moet u als geconventioneerd arts vanaf 1 januari 2017 ook voldoen aan de zogenaamde minimumactiviteitsdrempel. M.a.w. moet u vanaf het toepassingsjaar 2017 een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dit wordt nagegaan aan de hand van uw profielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar). Dat minimumbedrag (= activiteitsdrempel) varieert per specialisme. Het moet gaan om prestaties die in de nomenclatuur staan.
Lees verder.

Het aanvraagformulier van toepassing voor 2017 zal begin 2017 op www.riziv.be worden gepubliceerd. Tevens ontvangen artsen in opleiding die voor de eerste maal recht hebben op het sociaal statuut, het volledige sociale statuut niet langer pro rata.
Als u voor het toepassingsjaar 2017 volledig bent toegetreden tot het akkoord en u enkel voldoet aan de verlaagde drempelactiviteit, dan heeft u geen recht op het bedrag bij volledige toetreding maar op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding. De bedragen van het sociaal statuut voor 2017 zijn: 4.790,23 EUR bij volledige toetreding tot het akkoord en 2.259,67 EUR bij gedeeltelijke toetreding.
Klik hier voor meer informatie.

2. Financiële ondersteuning voor huisartsen

Binnenkort zal het nieuwe aanvraagformulier voor uw aanvraag van de financiële ondersteuning voor huisartsen beschikbaar zijn op onze website www.vlaamsartsensyndicaat.be.
Intussen kunnen we u reeds meedelen dat het bedrag voor de tussenkomst in de loonkosten van uw praktijkassistent(en) voor 2017 zal worden geïndexeerd naar 6.367,99 EUR, onder voorbehoud van goedkeuring van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017. De tussenkomst voor het medisch telesecretariaat wordt niet aangepast.

3. Geïntegreerde premie voor het gebruik van eHealthdiensten

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe telematicapremie of de geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten zal de premie in 2017 bedragen:

  • € 3.400 als u in 2017 4 van de 6 parameters realiseert;

  • € 4.550 als u in 2017 6 parameters realiseert.

Let wel: de drempelwaarden voor het premiejaar 2017 moeten nog worden vastgelegd.

Erkende huisartsen die enkel voldoen aan de huidige voorwaarden van de praktijktoelage en geen 4 parameters realiseren, hebben in 2017 nog recht op een basispraktijktoelage van € 1.500. Huisartsen die gedurende het premiejaar in opleiding zijn en HAIO's, moeten enkel gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket. Zij hebben recht op een verlaagde premie van € 800.

Sinds 3 juli 2017 kan u de premie van 2016 bij het RIZIV aanvragen. Tot 31 oktober 2017 heeft u de tijd om uw aanvraag in te dienen.

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online webtoepassing MyRiziv. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht hebt.
    Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV via de online webtoepassing MyRiziv bij ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

     
  • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie van € 1.500 aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2016.
    Als u volgens de gegevens van het RIZIV niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengt het RIZIV u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

 

Klik hier voor meer informatie.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook